KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Arbeidsledighet og sysselsetting

COLOURBOX1731143.jpg

KrF vil ha et arbeidsliv der alle som har mulighet til å arbeide, kan delta, og hvor det føres en aktiv innsats for å inkludere alle, og for å forhindre utstøting. Myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne må samarbeide aktivt for å nå dette målet. For å sikre lav arbeidsledighet og høy sysselsetting er det avgjørende med en politikk som legger godt til rette for norsk næringsliv. Det handler blant annet om skatter og avgifter, om å redusere skjemaer og byråkrati, og om en ansvarlig finanspolitikk som bidrar til lave renter, stabil inflasjon og en konkurransedyktig valutakurs.

Arbeidsledigheten er lav i Norge, og sammenlignet med mange europeiske land er vi godt stilt ved at mange er i jobb. Likevel har vi noen betydelige utfordringer også her: Over 600 000 mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidsmarkedet, og er avhengig av sykepenger eller andre korttidsytelser, arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp eller uføretrygd. Mange har opplevd at samfunnet har sviktet dem. KrF har et mål om at alle mennesker skal få realisere seg selv, slik at alle som har et potensial for å arbeide skal få muligheten til det. Vi må bidra til at færre faller ut av arbeidslivet, og ikke minst må vi hjelpe mange flere inn. Mange ønsker å jobbe, men trenger litt bistand. Det vil KrF gi dem.

De siste årene har andelen mennesker med nedsatt funksjonsevne som er i jobb, gått ned. KrF mener vi trenger et krafttak for å få flere av disse inn i jobb. Det må også være enkelt å kunne kombinere trygd med arbeid slik at flere kan komme tilbake i arbeidslivet.

Vi trenger gode forhold for næringslivet slik at vi kan sikre norske arbeidsplasser i fremtiden. KrF vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, og vi vi vil fjerne arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter. Vi vil redusere skjemaveldet og unødvendig byråkrati, noe som kan spare næringslivet for milliarder hvert år. Vi vil gjøre det lettere å starte opp nye bedrifter og støtte opp om gründere. Og ikke minst trenger vi en ansvarlig finanspolitikk. Det er viktig for å sikre et lavt rentenivå og forutsigbarhet for næringslivet. Vi trenger et konkurransedyktig næringsliv i Norge også utenfor petroleumssektoren.

KrF vil

 • ha flere arbeidsmarkedstiltak som kan hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å kunne vende tilbake til arbeidslivet.
 • utvide muligheten for at flere som har nedsatt arbeidsevne skal få tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd.
 • sikre retten til hjelpemidler i folketrygden for å bidra til et inkluderende arbeidsliv.
 • styrke tilretteleggingsgarantien slik at dette blir en reell garanti fra NAV til arbeidsgivere om at de enkelt vil få den nødvendige tilretteleggingen innen rimelig tid.
 • jobbe for at NAV gir større nærhet mellom bruker og veileder ved NAV-kontoret.
 • prøve ut en ordning med noen rådgivere (NAV-coacher) som ikke er knyttet til saksbehandlingskjeden, men kun fokusert på å hjelpe folk inn igjen i arbeidslivet.
 • åpne opp for at NAV kan være mer fleksible med hensyn til hvilke tiltak som kan benyttes i hvert enkelt tilfelle.
 • avskaffe unødige lover og regler, og forenkle rapporteringen for næringslivet, blant annet gjennom å innføre «solnedgangslovgivning».
 • ha en forenklet aksjelov for små bedrifter.
 • fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.
 • fjerne arveavgiften ved eierskifte i familiebedrifter som blir drevet videre av neste generasjon.
 • sikre næringslivet forutsigbare og likeverdige konkurranseforhold med sammenlignbare land i Europa.
 • videreføre handlingsregelen for budsjettpolitikken med nødvendig fleksibilitet til å vurdere oljepengebruken ut fra konjunktursituasjonen.

- Hvordan forholder KrF seg til midlertidig ansettelser i arbeidslivet?
KrF:
KrF ønsker at hovedregelen i norsk arbeidsliv fremdeles skal være ordinære faste ansettelser. Faste behov skal dekkes gjennom faste ansettelser. Samtidig kan en midlertidig ansettelse være en viktig inngangsport til arbeidslivet for utsatte grupper som sliter med innpass i arbeidslivet. Mange bedrifter opplever dessuten usikkerhet knyttet til markeder og etterspørsel som medfører at deres valg ikke er enten å ansette fast eller midlertidig, men enten å ansette midlertidig eller ikke ansette noen i det hele tatt. Dette kan for eksempel være tilfelle for bedrifter i en oppstarts- eller ekspansjonsfase. For å sikre at faste ansettelser forblir hovedregelen vil KrF at tiden før man regnes som fast ansatt skal reduseres til to år. I tillegg skal det ikke være tillatt å si opp en midlertidig ansatt når fristen for fast ansettelse nærmer seg og ansette en ny midlertidig i samme stilling («serieansettelse» i midlertidige stillinger).

- Hva vil KrF gjøre for alle de som er i deltidsarbeid, men som ønsker å jobbe mer?
KrF:
 KrF vil jobbe aktivt for at de som har lyst til å arbeide mer, enten full stilling, eller større deltidsstillinger skal få mulighet til dette. Blant annet må unntaksregelen som sier at økt stilling kan nektes dersom dette vil medføre vesentlig ulempe for virksomheten, tolkes strengt. KrF mener samtidig det er veldig viktig å sikre at økt stillingsprosent ikke fører til permanent mer ubekvem arbeidstid. KrF har vært med på å foreslå i Stortinget at det bør innføres en rett til å kreve fast stilling tilsvarende reell arbeidstid, men med en beregningsperiode på over 12 måneder. Bakgrunnen for det er at vi ønsker å unngå at den utvidede stillingen kun skal inneholde ubekvemme vakter for arbeidstakeren.

- Synes KrF det er greit at polske arbeidere som jobber for under 60 kroner timen konkurrerer ut norske håndtverkere?
KrF:
Nei. KrF mener det er uakseptabelt å tilby utenlandske arbeidstakere lønns- og avtalevilkår som er vesentlig dårligere enn hva man ville tilby norske arbeidstakere. Vi ønsker et fungerende lovverk som motvirker sosial dumping av lønns- og avtalevilkår. 

Les mer i kapittelet arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk i KrFs politiske program.