KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Energi

Energi

Behovet for energi øker. Økt energiproduksjon bør i størst mulig grad komme fra fornybare energikilder. Norge har som et rikt land et spesielt ansvar for å hjelpe utviklingsland til å bygge sitt samfunn på ren energi. For å oppnå tilstrekkelige kutt i våre nasjonale utslipp må vi derfor effektivisere energibruken samt erstatte fossil energi med fornybar.

Veien ut av fattigdom for utviklingslandene forutsetter økt bruk av energi. Rike land må derimot redusere energibruken og vise at det er mulig å bygge velferd og velfungerende samfunn og samtidig redusere klimagassutslippene.

Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel er en bærebjelke i norsk økonomi. Virksomheten har gitt ringvirkninger i form av arbeidsplasser over hele landet. Næringen står for store deler av Norges eksportinntekter og flere hundre tusen arbeidsplasser er direkte eller indirekte knyttet til virksomheten. Petroleumsindustrien bidratt til global oppvarming gjennom utslipp av CO2 til atmosfæren. Klimautfordringen gjør at bruk av olje og gass må reduseres. Etter hvert må Norge også tilpasse seg til et samfunn basert på andre energikilder. Vi må bruke vår kunnskap og våre ressurser til forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi og ren energi.

Over 70 prosent av norske klimagassutslipp skyldes bruk av fossil energi. For å oppnå tilstrekkelige kutt i våre nasjonale utslipp må vi derfor effektivisere energibruken samt erstatte fossil energi med fornybar.

Eksport av norsk gass kan i årene fremover være viktig for at europeiske land skal redusere bruken av kull og redusere sine utslipp av klimagasser. Det bør derfor vurderes å endre kriteriene for valg av blokker til utlysninger på sokkelen. Dette kan gjøres ved at man så langt som mulig bruker tilgjengelig geologisk kunnskap for å prioritere gass som hovedressurs. 

Fornybar energi
Norge skal være en ledende energinasjon også i fremtiden, men da innen ren energi. Da må arbeidsplasser og forskning innen energi vris fra petroleum og over til ny fornybar energi.

I tillegg til vannkraft har vi et stort potensiale for produksjon av vindkraft, vi har gode forhold for tidevannskraft og muligheter knyttet til solenergi, saltvannskraft og bølgekraft. Vi har også tilgang til store mengder bioenergi, hovedsakelig i form av tilvekst i skogene. KrF vil styrke innsatsen for utvikling av nye fornybare energikilder, bedre støtteordningene og sikre forutsigbare rammevilkår for disse. Det er også viktig å stimulere til opprusting av vannkraftanlegg og til bygging av flere mikro-, mini- og småkraftverk der dette er miljømessig forsvarlig.

Miljøvennlig energibruk
Norge er en storforbruker av energi, og vi har et stort uutnyttet potensial når det gjelder energieffektivisering. KrF mener at Norge bør fastsette et mål om å redusere energibruken med 20 prosent sammenlignet med forventet nivå innen 2020 i tråd med EUs klima- og energiplan.

Enova må erstatte dagens støtteordning for energitiltak i husholdninger med en enkel og ubyråkratisk støtteordning for energisparing og konvertering fra fossile energibærere. Mulighetene for at små og mellomstore bedrifter også kan få tilskudd fra Enova til energisparingstiltak må også forbedres.

I vårt politiske program kan du lese om hele vår energipolitikk i kapittelet Klima, miljø og energi.

 

Relevante problemstillinger:

- Hva når energi og miljøinteresser møtes?
KrF: Oljeutvinning skal ikke foregå i sårbare havområder der miljø- og/eller fiskerihensyn taler for at slik aktivitet er uforsvarlig. KrF vil derfor opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet. KrF vil at det skal gjennomføres fullskala CO2-fangst og -lagring ved to store punktutslipp i Norge, samt ved et nytt kullkraftverk på Svalbard, innen 2020. Vannkraftressursene og kraftproduksjonen representerer store verdier som er bygd opp gjennom generasjoner og som må forvaltes på en god måte med tanke på kommende generasjoner. Arbeidet for at gamle og nedlagte småkraftverk igjen kan tas i bruk må intensiveres.

- Hva er KrFs holdning til å øke satsningen på atomkraft?
KrF: KrF ønsker ikke en fornyet satsing på atomkraft. I tillegg til den usikkerheten som finnes rundt misbruk og lagring av atommateriale, er Norge rikt på andre energiressurser. Vannkraft er en viktig fornybar energikilde. Vi har et stort potensial for produksjon av vindkraft, vi har gode forhold for bølgekraft, og muligheter til å bruke solenergi og tidevannskraft. Vi kan ruste opp linjenettet. Mer av avfallet kan brukes til energi, og vi har store mengder bioenergi. Norge har også muligheten til å bygge gasskraftverk med Co2- rensing. Norge trenger ikke kjernekraft, og vi mener vi heller bør prioritere ressursene våre på å videreutvikle fornybare energikilder.