KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Idrett

Frivillighet

KrF ønsker å gi flere barn, ungdom og voksne et bedre idrettstilbud. KrF vil stimulere det frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold i norsk idrett.

Idretten er Norges største folkebevegelse med over 2 millioner medlemmer i over 12 000 idrettslag. Idretten samler barn, unge og voksne til positiv livsutfoldelse i ulike aktiviteter. KrF vil legge til rette for at flest mulig kan delta aktivt. Idretten er en viktig del av satsingen på frivillighet.

KrF er opptatt av å skape gode rammevilkår for idretten. KrF mener at tilgangen til idrettsanlegg skal være god over hele landet og at anlegg som har kapasitet til forskjellige internasjonale idrettsarrangementer bør legges til ulike deler av landet.

Gjennom tilskuddsordningene må idretten stimuleres til å innlemme ulike grupper i sine aktiviteter. Særlig viktig er det at innvandrermiljøer inkluderes i lokalmiljøet gjennom idrettsarbeidet.

KrF vil støtte arbeidet for en dopingfri idrett både i den organiserte og den uorganiserte idretten. KrF mener at bruk av doping må være forbudt. Et forbud bør også inkludere bruk av anabole steroider utenfor den organiserte idretten.

KrF vil

 • gi frivillige organisasjoner, herunder idrettslag, fullstendig fritak for moms.
 • sette i verk ulike stimuleringstiltak for å støtte idrettens arbeid med å innlemme ulike grupper med spesielle behov i idretten, for eksempel mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • støtte idrettens arbeid med å etablere og utvikle idretts- og aktivitetstiltak rettet mot innvandrerbarn, særlig jenter, og øke deltakelsen fra innvandrerforeldre.
 • jobbe for at det blir nulltoleranse mot diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne.
 • satse aktivt på utbygging av lokale idrettsanlegg og lette tilgangen til bruk av kommunale og fylkeskommunale anlegg og at alle kommuner har tilfredsstillende tilbud til svømmeopplæring.
 • arbeide for å redusere etterslepet på spillemidler til idrettsanlegg.
 • at breddeidretten fortsatt skal være prioritert i statlig idrettspolitikk.
 • legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolen.
 • styrke samarbeidet mellom skole og frivillig idrettsarbeid.
 • ha idretten som alkoholfri sone.
 • styrke arbeidet mot doping.

I KrFs politiske program kan du lese mer om hele vår idrettspolitikk.