KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Justispolitikk

Justis

En av statens viktigste oppgaver er å sørge for trygghet for sine innbyggere. Trygghet er en grunnleggende faktor i alle menneskers hverdag, og når lovbrudd begås, skal samfunnet sørge for rettferdighet. Rettsstat og rettssikkerhet er bærende prinsipper i et fritt demokrati. KrF vil bekjempe kriminalitet i alle former. Straffesystemet må bli mer effektivt, og nye soningsformer innføres. Behovene til ofre i kriminalsaker og deres pårørerende må ivaretas bedre.

Forebygging, politi og beredskap

Det beste verktøyet mot kriminalitet er forebygging. KrF vil derfor satse offensivt på kriminalitetsforebyggende tiltak, hvor samarbeid mellom ulike aktører, som politi, berørte familier, barnevern, konfliktråd, skoler og kommune står sentralt.

KrF vil følge opp målet om to polititjenestemenn per 1 000 innbyggere innen 2020. Politiet trenger også et løft på utstyrssiden. Ikke minst gjelder dette IKT-systemene, men også når det gjelder biler og annet politiutstyr, finnes det i dag for mye utdatert og gammelt materiell

Ofre for menneskehandel i Norge må få beskyttelse og mulighet til et nytt liv. Særlig mindreårige asylsøkere er sårbare. Det er grunn til å tro at flere av de mange hundre barna som er forsvunnet fra asylmottak, er eller har blitt ofre for menneskehandel.

Bekjempelse av kriminalitet

KrF mener at etterforskning av volds- og seksualforbrytelser alltid skal være høyest prioritert av politiet. Innsatsen for å forebygge og redusere antall voldtekter må intensiveres med virkemidler som holdningsskapende arbeid, synlig politi, raskere og bedre etterforskning og en mer restriktiv skjenkepolitikk. Sedelighetssaker og familievold skal etterforskes og må prioriteres med en frist på samme måte som voldssaker. Det må være et krav at alle anmeldte voldtekter skal etterforskes på en skikkelig måte, herunder alltid avhør av anmeldte.

Vold i nære relasjoner rammer ofte kvinner og barn. Det er et samfunnsproblem og et uakseptabelt maktspråk, ikke en privatsak, når vold og trusler om vold blir en del av hverdagen. Kvinner og menn som utsettes for vold i nære relasjoner, må få tilbud om opphold på krisesenter og mulighet for ny identitet dersom det er nødvendig. 

Politiet må ha tilstrekkelige ressurser og etterforskningsmetoder til å avverge og etterforske organisert kriminalitet. Straffenivået for organisert kriminalitet må økes og tilpasses det øvrige europeiske nivået for å unngå at Norge blir et lukrativt land å bedrive kriminalitet i. Man bør også arbeide med å få til økt bruk av soning i hjemlandet i stedet for i Norge.

Straff og straffeprosess

Strafferammene og straffutmålingen må gjenspeile hvor alvorlig samfunnet ser på forskjellige typer kriminalitet. KrF mener at straffenivået i volds- og sedelighetssaker skal heves, og forventer at domstolene følger opp Stortingets signaler og at hele strafferammen brukes. Det er også viktig med tanke på den allmenne rettsfølelsen. I drapssaker og svært alvorlige overgrepssaker bør det være mulig å fradømme straffedømte retten til å bosette seg nær offeret eller de etterlatte.

For samfunnet og den enkelte forbryter er rehabilitering et viktig formål med en gitt straff. En forutsetning for at lovbrytere skal leve et kriminalitetsfritt liv etter endt soning, er at de gis mulighet til å bli inkludert i samfunnet etter at straffen er ferdig sonet. Utdanningstilbud i fengselet, tilbud om arbeid, praksisplass, bolig etter soning med tilhørende botrening og tilgangen til et nettverk utenfor det kriminelle miljøet er avgjørende for å komme ut av en kriminell livsstil. 

Samarbeidet mellom kriminalomsorgen, psykiatrien og rusomsorgen om behandling er viktig. Bruken av alternative straffereaksjoner som narkotikaprogram med domstolskontroll må opprettholdes, men narkotikaprogrammet bør i større grad benytte behandling i døgninstitusjon fremfor poliklinisk behandling.

Køene i straffesakskjeden er for store og må reduseres, blant annet ved at politiets ressurser til etterforskning og påtalearbeid må økes parallelt med at politiet operative kapasitet styrkes.

Personvern

Et sterkt personvern er en viktig demokratisk verdi. Enkeltmennesker har rett på en privat sfære som det selv kontrollerer og skal ha frihet fra utilbørlig registrering og overvåking. Personvernet er både en viktig menneskerettighet som sikrer hensynet til den enkeltes personlige integritet og privatliv, og som er viktig for å sikre felles goder. Svake vilkår for personvernet vil også begrense åpen meningsutveksling og politisk aktivitet.

 

I KrFs politiske program kan du lese mer om hele vår justispolitikk.