KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Kommuneøkonomi

Finans

En god kommuneøkonomi er både avhengig av samsvar mellom oppgaver storsamfunnet har gitt kommunene og de midler man får til rådighet og kommunestyrenes evne til å foreta gode og langsiktige prioriteringer.

KrF mener det må være samsvar mellom kommunenes pålagte oppgaver og kommunenes økonomi. Store statlig pålagte reformer som overføres til kommunene må være fullfinansiert. Kommunen bør ikke settes til å bryte statlig gitte løfter til innbyggerne. Statens krav til kommunenes rapporteringssystem må forenkles. Unødvendig byråkrati må reduseres, og fellesmidlene må i større grad benyttes til aktiv tjenesteyting.

 

Flere kommuner kan ha nytte av å slå seg sammen. Slike prosesser må primært stimuleres ut fra gode lokale samarbeidsløsninger med fokus på lokaldemokrati, gode tjenester til innbyggerne og velfungerende enheter. Mange velferds- og tjenesteoppgaver har blitt svært spesialiserte, og en rekke kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde robuste fagmiljøer. Også for å ivareta balansen mellom lokaldemokrati og stat, kan det være nødvendig å etablere større og mer robuste kommuner.

Stortinget bør påskynde sammenslåing av flere kommuner der det er åpenbare fordeler ved slik sammenslåing. Det er en stor fordel med størst mulig grad av enighet fra det lokale nivået.

For kommuner med stor geografisk utstrekning og spredt bosetting eller perifer beliggenhet, kan det være lite å hente på sammenslåing med andre. Også slike kommuner med store smådriftsulemper, må sikres økonomisk grunnlag for å gi befolkningen likeverdig tjenestetilbud. 

 

- Ønsker KrF å gjøre noe med forvaltningsnivåene?
KrF: Ja, KrF ønsker større og mer slagkraftige regioner enn dagens fylkeskommuner. Det regionale nivået må styres av et direkte folkevalgt organ for å sikre reelt demokrati. Større regioner enn dagens fylkeskommuner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt. Det forutsetter at Stortinget og departementene gir fra seg makt til regionforsamlingene.

 

 

I KrFs politiske program kan du lese mer om vår politikk rundt demokrati og samfunnsstyring.