KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Konkurranseutsetting

Lege

KrF ønsker gode offentlige velferdstjenester og ønsker ikke noen storstilt kommersiell konkurranseutsetting av disse. Derimot mener KrF at ideelle virksomheter i en del tilfeller kan være gode supplementer som fyller ut det offentlige på en fin måte. KrF sier ikke nei til private aktører, men innenfor helse og omsorg ønsker vi ikke et stort omfang av profittbaserte private virksomheter.

Ideelle aktører innen helse- og omsorgssektorene må sikres gode rammevilkår for at de ikke skal forsvinne fra det norske samfunnet.Alle eldre skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Derfor må løsninger og tiltak tilpasses den enkeltes behov, og i denne sammenhengen kan det være positive effekter av et mangfoldig tilbud. Ideelle aktører tar ikke ut utbytte, men tar eventuelle overskudd inn i driften for å heve kvaliteten og utvikle tjenestene. KrF ønsker blant annet at det bør være egne anbudsrunder forbeholdt ideelle virksomheter før man eventuelt åpner for private.

Det samme gjelder for rusbehandling. Her trenger vi et mangfoldig tilbud. Ikke alle rusavhengige får godt nok utbytte av offentlig behandling. Det står fortsatt flere tusen rusavhengige i kø og venter på en behandlingsplass, og da er det helt meningsløst at regjeringen samtidig står og ser på at ideelle institusjoner med god kvalitet på behandlingen blir lagt ned. KrF vil ha et klart ja til ideelle rusbehandlingstilbud.

I dag skvises de ideelle aktørene mellom på den ene siden den holdningen det offentlige skal sørge for alt selv, og på den andre siden økonomisk rasjonalitet og anbuds- og konkurransetenkning. Begge holdningene truer de ideelle aktørene i dag. Konkurranser kan medføre at pris blir prioritert fremfor kvalitet, og kortsiktighet i stedet for langsiktighet. Helse-, omsorgs- og sosialsektorene er ikke markeder, men områder der samfunnet gir omsorg og tar seg av hjelpetrengende. KrF er opptatt av å ta vare på de ideelle aktørene, nettopp fordi den idealismen og de verdiene de står for, har en egenverdi i velferdssamfunnet. KrF ønsker å sikre ideelle aktører innen helse- og omsorgssektorene stabile rammevilkår, blant annet gjennom løpende avtaler med det offentlige.

 

 

KrF ønsker heller ikke noen privatisering av skolen. Vi er derimot svært opptatt av gode vilkår for friskoler som er godkjent ut fra alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag. Slike skoler utgjør et viktig alternativ og supplement til den offentlige skolen. Foreldre må ha rett til å velge en annen skoletype for barna sine enn det som det offentlige tilbyr. Dette handler blant annet om retten til å velge oppdragelse i tråd med egen overbevisning. KrF vil ha en formålsstyrt friskolelov som legger til rette for skoler med alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag. KrF ønsker ikke å åpne for friskoler basert på kommersiell drift.

 

Innenfor enkelte andre sektorer kan det derimot være hensiktsmessig med konkurranseutsetting. Blant annet innenfor samferdsel ønsker KrF å organisere flere utbyggingsprosjekter som OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid).

 

- Hvorfor kjemper KrF så standhaftig for de private friskolene?
KrF: For KrF handler dette om foreldreretten- foreldres rett til å velge opplæring for barna sine. Ut fra dette prinsippet ønsker vi å sikre retten til å starte friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn som supplement og alternativ til den offentlige skolen. KrF ønsker ikke å åpne for friskoler basert på kommersiell drift.