KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Kultur

Kultur

Kunst og kultur har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Kultur er en kilde til kreativitet, opplevelse og kunnskap. Kulturen oppstår og lever i kraft av menneskers kreativitet og uttrykksbehov. Statens oppgave er å stimulere dette, ikke styre det. KrF vil sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturtilbud for hele befolkningen. KrF mener kulturpolitikken må bidra til å styrke både det profesjonelle og det frivillige kulturlivet.

Den kristne kulturarven er en hjørnestein i vår nasjons felles identitet. I en tid hvor endringer skjer raskt og påvirkningene fra det internasjonale samfunnet er sterke, er det viktig å videreføre de tradisjoner og verdier vår kultur bygger på. En levende kulturpolitikk må både bevare og fornye.

Et bredt kulturtilbud til barn og unge er viktig for å gi dem muligheter til opplevelse, forståelse og utvikling av egne evner og uttrykk. Deltakelse i kulturaktiviteter er en viktig del av det å være menneske, og det å oppdage ulike sider og dimensjoner ved det å være menneske. KrF vil blant annet ha en sterkere satsing på kommunale kulturskoler. Alle barn som ønsker det, bør få muligheten til å gå på kulturskole.

KrF vil støtte opp om korps og kor, som begge er viktige deler av norsk kulturliv. Vi ønsker også å legge godt til rette for andre kulturuttrykk som opera, ballett, teater, film osv. 

Bibliotekene er viktige kunnskapsbaser og en kilde til aktivitet og opplevelse for den enkelte. KrF vil styrke og videreutvikle biblioteksektoren, og mener bibliotekene skal tilby et bredt spekter av tjenester. Bibliotekenes digitale verktøy og tilbud må videreutvikles ved blant annet at Nasjonalbiblioteket legger til rette for utlån av e-bøker på folkebibliotekene. 

KrF vil ha en sterkere og mer systematisk satsing på istandsetting og vedlikehold av kulturminner. Samhandling med kommunene og fylkeskommunene er viktig for å verne landets kulturarv. KrF mener at staten må ta kostnadene ved kartlegging/utgraving av fornminner

KrF vil også ha en sterkere satsing på skatte- og avgiftsinsentiver overfor private eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner, slik at man på den måten understøtter det nødvendige, jevnlige vedlikehold av våre mest sentrale kulturminner.

I KrFs politiske program kan du lese mer om hele vår kulturpolitikk.