KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Landbruk

Landbruk

Norsk landbruk er viktig for å opprettholde matvaresikkerhet, verdiskaping, bosetting og kulturlandskap. Bondens arbeid må verdsettes slik at de som driver med landbruk blir sikret en inntekt på linje med andre yrkesgrupper. Landbrukspolitikken må ta høyde for at utfordringene varierer i ulike deler av landet.

KrF vil øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsøkningen for å opprettholde selvforsyningsgraden på minst dagens nivå. Dette vil tilsvare en økning i jordbruksproduksjonen på 20 prosent på 20 år. Det skal legges vekt på bruk av norske ressurser for å sikre fortsatt landbruk over hele landet.

KrF vil føre en god og offensiv landbrukspolitikk som sikrer at det er mulig å drive landbruk i varierende skala. Vi vil bruke både areal- og kulturlandskapstillegget, samt støtten per dyr, for å holde på en variert bruksstruktur og dermed et aktivt landbruk i hele landet.

KrF mener at bonden må ha en inntekt som det er mulig å leve av. Vi vil sikre bønder, som selvstendig næringsdrivende, muligheter til vesentlig å redusere inntektsforskjellene til andre yrkesgrupper.

Et sterkt jordvern er svært viktig for å hindre nedbygging av verdifull matjord. KrF vil ha et strengt jordvern for å sikre fremtidige generasjoner sjansen til nasjonal matforsyning.etablere jordvernområder med spesielt restriktive bestemmelser, og innføre en ordning med gebyr når matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål, som industri, boliger etc., og sette av midlene fra denne gebyrordningen til oppdyrking/nydyrking av et areal som tilsvarer det omdisponerte.

KrF har mange gode forslag som vil styrke norsk landbruk. I vårt politiske program kan du lese mer om hele vår landbrukspolitikk.