KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Likestilling

Næring

Likestilling mellom kjønnene er en grunnleggende forutsetning for et demokratisk samfunn. KrF vil være pådrivere for likestillingsarbeidet i Norge, og internasjonalt arbeide for menneskerettigheter, politisk og økonomisk frigjøring og full samfunnsdeltakelse for kvinner.

I Norge har vi kommet langt på vei mot likestilling mellom kvinner og menn, men dessverre opplever mange mennesker at deres muligheter blir begrenset enten av formelle lover og regler, eller av sterke forventninger og holdninger.

Kristendemokratiet bygger på at kvinner og menn har lik verdi uavhengig av kjønn, og forutsetter at kvinner og menn har like muligheter for å delta i samfunnet og til å påvirke samfunnet vårt og utviklingen av samfunnet. Begge kjønn må i praksis ha anledning til dette. Politisk og økonomisk makt er viktige midler i likestillingskampen. Målet er at både kvinners og menns kunnskaper, erfaringer og verdier er likeverdige på alle nivåer og sider av samfunnet.

I et likestilt samfunn må det være respekt for den enkeltes valg av livsstil, utdannelse og arbeid. Dette handler ikke om kravet om å gjøre like valg, men om at alle skal ha like muligheter.

Du finner hele likestillingspolitikken vår her.

KrF vil blant annet:

  • støtte bruk av moderat kjønnskvotering der arbeidsgiver kan prioritere søkere basert på kjønn for å oppnå bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen, såfremt søkerne ellers stiller tilnærmet likt med andre kvalifikasjoner.
  • gjøre det lettere å kombinere studier og barn, blant annet gjennom økning av engangsstønaden, flere studentbarnehager og annen praktisk tilrettelegging.
  • gi far rett til fedrekvote basert på egen opptjening, uavhengig av mors yrkesaktivitet.