KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Retten til liv

Barn Oppvekst

Alle mennesker har en ukrenkelig verdi i kraft av å være menneske. Menneskeverdet kan ikke graderes. Retten til liv er den mest grunnleggende menneskeretten, og må gjelde fra unnfangelse til naturlig død.

KrFs mål er at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig og velferdsordningene så gode at gravide kvinner beholder barnet de bærer. Samtidig må innsatsen for å forebygge uønskede svangerskap styrkes.

KrF vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv. KrF vil ikke tilbake til det gamle nemndsystemet, men vil at en ny lov skal legge fosterets rett til liv til grunn, og at avgjørelser knyttet til liv og helse tas i dialog mellom pasient og lege. Dette fjerner ikke alle etiske dilemmaer. Det vil, uansett hvilken lov vi har, oppstå vanskelige avveininger som må løses i dialog mellom helsepersonell og den enkelte. KrF ønsker imidlertid ikke en debatt der unntakene blir avgjørende for helheten.

For KrF handler kampen for ufødt liv om et ja til et samfunn som legger til rette for at man får barn, også når det "ikke passer" i forhold til livssituasjon, økonomi, studie eller karriere. De fleste abortene i Norge tas av kvinner i alderen 20-24 år. Økonomiske støtteordninger og tilgangen på barnehageplasser må utformes slik at flere velger å få barnet. Studenter som blir gravide, må sikres praktisk og økonomisk støtte slik at de både får mulighet til å fullføre svangerskapet og fortsatt ha mest mulig normal progresjon i studiene. Kvinner som står i en valgsituasjon, må få veiledning og støtte til å bære frem barnet.

KrF vil styrke arbeidet med å forebygge uønskede svangerskap. Det abortforebyggende arbeidet må handle om god seksualundervisning i skolen, en tilgjengelig skolehelsetjeneste og tilgang på gratis prevensjon inkludert god prevensjonsveiledning. Skolen og helsetjenesten må styrke ungdom og unge voksnes trygghet, og særlig bevisstgjøre unge menn til å ta et større ansvar. KrF ønsker gjennom disse og andre tiltak å arbeide for en nullvisjon for antall aborter i Norge. 

KrF vil:

  • grunnlovsfeste retten til liv.
  • erstatte dagens Lov om svangerskapsavbrudd med en lov som sikrer rettsvern for det ufødte liv.
  • etablere bedre økonomiske og praktiske ordninger som gjør det lettere for unge kvinner å bære frem barnet.
  • at det skal opprettes en veiledningstjeneste for vanskeligstilte gravide, som skal kunne gi informasjon om økonomiske støtteordninger og støtteapparat, gi råd om utdanning og yrkesmuligheter og som kan tilby hjelp i en vanskelig situasjon.
  • at det skal gis obligatorisk rådgiving for alle som vurderer abort (etter gjeldende lovverk). En kvinne skal ha rett til et informert valg, derfor må abortsøkende kvinner og par få rådgiving som sikrer dem dette. Rådgivingen må finne sted i god tid før det eventuelle abortinngrepet.
  • styrke prevensjonsveiledningen generelt og til unge spesielt og sikre god tilgang på prevensjon gjennom å utvide ordningen med gratis prevensjon opp til 24 år.
  • gi alle kvinner som velger å ta abort, tilbud om oppfølging i etterkant, fordi mange opplever psykiske ettervirkninger etter en abort.
  • sikre økonomisk trygghet for gravide gjennom en opptrapping av engangsstønaden ved fødsel i første omgang til 2G, og sikre studenter som blir gravide, mer fleksible ordninger.

I juni 2012 fremmet KrF i Stortinget et forslag om reduksjon av tidsrammen og omfanget av senaborter der vi foreslo at aborter ikke skal kunne utføres i Norge med mindre det er overhengende fare for morens liv og helse, eller at fosteret har en tilstand som gjør at det aldri vil kunne overleve utenfor livmoren. Vi foreslo også at funksjonshemminger eller andre avvik ikke lenger skal være et eget kriterium for abort. Forslagene ble nedstemt, og det var stort sett bare KrF og enkeltrepresentanter fra Frp som stemte for forslagene. Du kan lese hele forslaget her

I desember 2009 fremmet KrF i Stortinget et forslag om abortforebyggende tiltak for å halvere aborttallene innen 2013

I hver stortingsperiode de siste tjue årene har KrF fremmet forslag i Stortinget om å grunnlovsfeste retten til liv fra unnfangelse til naturlig død. Det har vi også gjort denne stortingsperioden, og du kan lese forslaget her. Det er dessverre også en "tradisjon" at det blir nedstemt med solid flertall hver gang, og forslaget som ble levert i forrige periode (og dermed stemt over i denne) var intet unntak. Kun KrFs representanter stemte for forslaget.

 

Finnes det situasjoner hvor abort kan aksepteres, for eksempel ved voldtekt eller når det står om liv og helse til mor?

KrF: For KrF henger holdningen til livet sammen med at samfunnet må stille opp. KrFs utgangspunkt er at menneskelivet er ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død. Likevel ser vi at livet kan være så vanskelig at man i enkelte unntakstilfeller likevel kan akseptere svangerskapsavbrudd, som når det står om liv-mot-liv. Slike vanskelig situasjoner kan det også være når fosterets tilstand er uforenlig med liv, og dersom kvinnen er blitt gravid etter voldtekt og tvang. Uansett hva kvinner velger ved graviditet pga av voldtekt og tvang, er det en selvfølge at kvinnen får en grundig oppfølging, slik at hun ikke på noen punkt blir stående alene i en svært vanskelig og til dels umulig situasjon. Samfunnet må stille opp.

 

I KrFs politikk kan du lese mer om hele vår politikk for å sikre retten til liv.