KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Menneskerettigheter

Utvikling

Menneskeverdet er grunnlaget for tanken om at alle mennesker har en rekke grunnleggende rettigheter i kraft av å være menneske. Verdenssamfunnet har gjennom internasjonale konvensjoner slått fast at alle mennesker har sivile, politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. I solidaritet med våre medmennesker må vi bidra til at disse rettighetene blir ivaretatt også utenfor våre egne grenser.

Fattigdom er en av de viktigste truslene mot menneskerettighetene. KrF mener at alle deler av norsk politikk må bidra samstemt til å bekjempe fattigdom og til å oppfylle menneskerettighetene internasjonalt. Bistand kan gi effektive bidrag, men har liten betydning dersom politikken vi fører på andre områder virker i motsatt retning. KrF vil derfor ha en jevnlig offentlig gjennomgang av alle politikkområder med betydning for utvikling og sørge for at norsk politikk ikke står i motsetning til utviklingslandenes interesser og respekten for menneskerettighetene. Der norske egeninteresser skulle stå i motstrid til dette målet, må disse interessene vike.

Norsk utviklingspolitikk skal være rettighetsbasert. Nær alle verdens land har ratifisert FNs to grunnleggende konvensjoner om menneskerettighetene. Statene er derved forpliktet til å beskytte både de politiske og sivile rettigheter som hver enkelt har, og deres økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Norge må bidra aktivt til at rettighetene etterleves i praksis. KrF vil også styrke innsatsen for trosfrihet, en rettighet som for ofte er kommet i skyggen – særlig i land med autoritære regimer. Arbeidstakeres rettigheter må også beskyttes bedre i mange land.

Demokratiet er den eneste styreformen som kan sikre alle menneskers sivile og politiske rettigheter. KrF vil aldri godta at fremskritt i kampen mot fattigdom brukes som unnskyldning for brudd på demokratiske rettigheter. Arbeid for å sikre åpenhet, ytrings-, organisasjons- og pressefrihet må være en del av all vår utviklingspolitikk.

Et sterkt sivilsamfunn er en forutsetning for et levende demokrati. Målrettet bistand til styrking av frivillige organisasjoner i utviklingsland og deres evne til å drive påvirkningsarbeid må derfor være en viktig del av en helhetlig utviklingspolitikk. 

KrF vil styrke den institusjonelle kapasiteten hos FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs menneskerettighetsråd, samt arbeide for at de som velges til rådet reelt oppfyller kvalitetskriteriene. Vi vil legge frem en ny strategi for hvordan Norge systematisk kan arbeide for å styrke barns rettigheter internasjonalt gjennom FN og i samarbeid med enkeltland. Vi vil også at Norge skal gå foran for å fremme menneskerettigheter for LHBT-personer internasjonalt.

KrF mener at arbeidet med å sikre religionsfriheten ikke er godt nok prioritert i dagens menneskerettighetsarbeid. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter skal sikre religionsfriheten, men den brytes daglig i flere land. KrF krever at norske myndigheter har et større fokus på menneskerettighetsarbeidet og styrker det konkrete arbeidet med å sikre religionsfriheten. De fleste land i verden har skrevet under FN-konvensjonen, men mange land bryter religionsfriheten hver dag.

Det er avgjørende at norske utlendingsmyndigheter har en forståelse for hva religiøs tro og overbevisning betyr for enkeltmennesker. Alle har rett til å aktivt utøve sin religion uten å bli forfulgt. For KrF er det et grunnleggende trosfrihetsprinsipp at ingen skal sendes tilbake med det utgangspunkt at man i hjemlandet må holde sin religiøse tro skjult for å unngå forfølgelse. Trosfriheten forutsetter at troen kan utøves fritt.

I KrFs politiske program kan du lese mer hva vi mener om utvikling og menneskerettigheter.