KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet

Sikkerhetspolitikk er i vår tid mye mer enn sikring og forsvar av eget territorium. Samfunnet står overfor et mer diffust trusselbilde enn tidligere, kjennetegnet av glidende overganger mellom det nasjonale og internasjonale, og mellom fred, krise, væpnet konflikt og krig. Dette fordrer et arbeid for økt samfunnssikkerhet på bred front.

Dagens trusler mot samfunnet vårt er mange og komplekse. Et angrep eller anslag mot Norge eller norske interesser i utlandet vil kreve et bredt sett av virkemidler både med tanke på forebygging og bekjempelse. KrF vil derfor foreslå at det opprettes et Nasjonalt Sikkerhetsråd etter mønster av det vi ser i en rekke andre land.

En globalisert verden er uoversiktlig. Det har eksempelvis utviklet seg gråsoner mellom tradisjonell kriminalitet og kriminalitet som har til hensikt å ramme demokratiske verdier, økonomisk stabilitet, den politiske orden, samfunnets trygghet og sikkerhet.

Samfunnet må ruste seg mot stadig nye utfordringer for samfunnssikkerheten som følger av den teknologiske utviklingen. Det må stilles krav til leverandører om robuste løsninger, og samfunnet må sørge for back-up-løsninger for den teknologiske infrastrukturen.

Opplæring, kompetanse og øvelser er avgjørende for at samarbeidet skal fungere optimalt når krisen oppstår. KrF mener det må satses mer på utdanning og kompetanseheving hos alle som har beredskapsansvar på alle nivåer, både i det offentlige og det sivile samfunnet.

Samfunnssikkerhet må vektlegges i all samfunnsplanlegging. Klimaendringene fører til mer ekstremvær og trolig til mer ras og flomskader. Dette må legges til grunn i alle planprosesser. Beredskapen knyttet til slike hendelser må styrkes.

KrF vil

  • forsterke og videreutvikle informasjonsutveksling, koordinering, rolleforståelse og samarbeid innenfor totalforsvarskonseptet.
  • opprette et Nasjonalt Sikkerhetsråd.
  • opprette regionale beredskapsenheter og forsterkningsstyrker i politiet til bruk i alvorlige situasjoner eller hendelser.
  • videreutvikle samarbeid og samvirke for å sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå.

I KrFs politiske program kan du lese mer om hele vår politikk for samfunnssikkerhet og beredskap.