KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Skatter og avgifter

Økonomi

Skatter og avgifter har først og fremst til hensikt å finansiere velferdsgoder for hele befolkningen. Skattepolitikken kan imidlertid også brukes til å oppnå mer rettferdighet gjennom omfordeling fra de som har mest til de som har mindre, og til å redusere forbruk som er miljøskadelig eller av andre grunner mindre ønskelig. KrF vil ha en ny grønn skattereform som reduserer skatten på arbeid og erstatter inntektstapet med økt skatt på miljøskadelig forbruk.

For KrF er det et overordnet mål for skattepolitikken at mest mulig av skatten utformes på en måte som har positive effekter i form av omfordeling og ønsket endring av forbruksmønstre, og at skattene har minst mulig negative effekter på effektiviteten i økonomien og muligheten til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i hele landet. 

KrF vil ha en ny grønn skattereform som reduserer skatten på arbeid og erstatter inntektstapet med økt skatt på miljøskadelig forbruk. Det vil være bra både for utviklingen av fremtidsrettet næringsliv og for ivaretakelse av miljøet. Avgiftene på bilparken må legges om til å skattlegge bruk fremfor eie av bil, og det må gjøres mer lønnsomt å velge miljøvennlige biler og miljøvennlig drivstoff.

Av helsemessige grunner og av hensynet til miljøet, bør vi stimulere til at nordmenn spiser mer frukt og grønt og mindre kjøtt. KrF vil derfor fjerne momsen på frukt og grønnsaker.

Realverdien av statens støtte til barnefamiliene har blitt redusert over tid. Barnefamilier har også lavere skatteevne enn andre. KrF vil derfor innføre et barnefradrag på 5 000 kroner per barn i alderen 0-18 år.

Mange familier ønsker å kjøpe tjenester til hjemmet for å kunne få mer tid blant annet sammen med barna. Det er behov for lettere tilgang til å kjøpe lovlige tjenester til hjemmet. Kjøp av tjenester innenfor et begrenset beløp må kunne trekkes fra på skatten. Det er viktig å legge til rette for at de som utfører disse tjenestene betaler skatt og dermed får ivaretatt sine rettigheter knyttet til for eksempel pensjon og sykepenger. I Sverige har de positive erfaringer med denne ordningen.

KrF vil

 • øke andelen grønne skatter og bruke de økte inntektene til å redusere skatten på arbeid.
 • bedre næringslivets muligheter til skattefradrag for satsing på forskning og utvikling (SkatteFUNN-ordningen).
 • fjerne årsavgiften ved eie av bil og erstatte dette med tilsvarende økte avgifter på drivstoff.
 • redusere moms og andre avgifter på kjøp av biler med nullutslipp av CO2, og øke engangsavgiften på biler med høye utslipp.
 • utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en lav skatteprosent på verdiøkning ved salg av egen bolig.
 • fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.
 • innføre fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter der bedriften drives videre av neste generasjon.
 • redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
 • gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms, til erstatning for dagens system med delvis dekning av momsutgifter.
 • øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn til 50 000 kroner for privatpersoner og til 100 000 kroner for bedrifter.
 • fjerne momsen på frukt og grønnsaker.
 • erstatte avgifter knyttet til sjokolade og sukker med en generell sukkeravgift.
 • opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk.
 • øke CO2-avgiften på flyreiser, med unntak av Nord-Norge.
 • innføre aktivitetsskatt på overskudd og lønn i finansnæringen for å kompensere for dagens momsfritak for finansielle tjenester og sikre likere beskatning av ulike næringer.
 • øke kommunenes muligheter til å innføre og selv tilpasse eiendomsskatt og annen lokal beskatning, blant annet for å ivareta sosiale hensyn.
 • fjerne maksimalverdien for beregning av eiendomsskatt for kraftverk.
 • gi flere lavinntektsland tollfritak.
 • øke BSU-grensen til 300 000 kroner, sette maksimalt sparebeløp per år til 30 000 kroner, sette skattefradraget til 30 prosent av årlig spart beløp, og endre maksalderen fra 33 til 35 år.
 • øke grensen for tollfrihet ved privat import fra 200 til 500 kroner.
 • frita nedlastbare bøker, lydbøker og musikk fra moms.
 • sørge for at Tollvesenet får tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver knyttet til grensekontroll på en god måte.
 • innføre skattefritak for sykkelgodtgjørelse både for arbeidsgiver og arbeidstakere.
 • heve frikortgrensen til 50 000 kroner.
 • fjerne momsen på gravferdstjenester.

Les mer i kapittelet om skatt og avgifter i KrFs politiske program.