KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Skole

Skole

Skolen er samfunnets viktigste arena for felles læring og utvikling. KrF vil ha en skole som i samarbeid og forståelse med hjemmet, utruster barn til å møte livet. God læring er avhengig av både faglig innhold og rom for menneskelig dannelse og utvikling.

Flere lærere og etter- og videreutdanning framfor flere timer i skolen

KrF mener at flere lærere bør prioriteres fremfor flere timer. Det satses anslagsvis 1 milliard årlig på flere timer inn i norsk skole, disse burde vært brukt på etter- og videreutdanning av lærerne, flere lærere, og på ulike tiltak mot drop-out i videregående. KrF vil kutte i antall timer (de ekstra som de rødgrønne har innført) og sette tiltak inn på de virkelige utfordringene i skolen.

Hvilken effekt har timetallsøkningen på elevenes læring?
Fremtrendende skoleforskere bekrefter at flere timer er veldig dyrt og har minimal effekt. KrF har de siste årene bedt regjeringen om forskningsresultater som viser at flere timer gir bedre læring, uten å få det. Dette bekreftes også i land utenfor Norges grenser. Et eksempel er Finland, som scorer best på PISA-undersøkelsene, mens skolen fortsatt har færre timer enn Norge.

Hva får en for 1 mrd kroner hvert år i skolen?
1724 flere lærere kunne blitt ansatt i grunnskolen, eller
4000 lærere kunne fått etter- og videreutdanningstilbud tilsvarende 30 studiepoeng hver i løpet av et år.

Hjem og skole
Foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse og har rett til å velge opplæring for barna sine. Samarbeidet mellom hjem og skole må styrkes. Skolens arbeid for et positivt læringsmiljø og konkrete tiltak mot alle former for mobbing og diskriminering skal ha høyeste prioritet.

En god offentlig skole med frittstående alternativer
Den offentlige skolen må oppleves så trygg og god at den er det naturlige valg for de fleste foreldre. Friskoler er et godt og viktig supplement og alternativ til den offentlige skole. KrF vil ha en formålsstyrt friskolelov som legger til rette for skoler med alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag. KrF ønsker ikke å åpne for friskoler basert på kommersiell drift.

En skole som ser alle elevene
KrF vil ha et spesielt fokus på elever som av ulike grunner sliter i skolen. Systematisk arbeid både med kartlegging, forebygging og problemløsende tiltak skal styrkes. KrF vil ha mer fokus på praktisk arbeid og praksisrettet teori og tilføring av ressurser for å kunne møte utfordringene. Skolen må se og verdsette alle elever, og det er et mål i seg selv at alle elever opplever å lykkes med noe. Skolen må tilrettelegges både for praktisksterke og teoristerke elever.

KrF vil:

 • øke lærerressursene i skolen slik at lærerne skal ha mer tid til elevene.
 • at nye lærere må følges opp med en egen obligatorisk mentorordning, blant annet med noe redusert undervisningstid og økt veiledning fra mer erfarne lærere det første året.
 • legge til rette for flere mastergradsutdannelser for lærere.
 • sikre tilpasset opplæring til hver enkelt elev, inkludert spesialundervisning for de med spesifikke vansker, for eksempel dysleksi.
 • at skolen skal drive aktiv verdiformidling i tråd med skolens formålsparagraf.
 • at arbeid mot mobbing, voldsbruk og diskriminering må innarbeides i skolens undervisning på alle trinn.
 • opprette et uavhengig mobbeombud i alle fylker.
 • sikre en fornyelse av ungdomsskolen med blant annet bedre tilpasset opplæring, mer praktisk innhold og større muligheter for fordypning.
 • at rådgivningstjenesten og samarbeidet mellom ungdomskolen og videregående skole må styrkes.
 • beholde og ved behov utvide ordningen med rentefrie lån til kommunene til vedlikehold av, og bygging av, nye skolebygg.
 • innføre en frafallspott sentralt som skoler, kommuner, fylkeskommuner og andre kan søke tilskudd til gode prosjekter for å hindre at elever dropper ut av skolen.
 • sikre retten til å starte friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn, som et alternativ til offentlig skole
 • sikre en skolehelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet både i grunnskole og videregående skoler.

KrF har et fyldig og godt kapittel om skolepolitikk i det politiske programmet vårt. I dette programmet kan du lese mer om hele vår skolepolitikk.

 

- Hvorfor kjemper KrF for retten til å starte friskoler?

KrF:  Friskoler godkjent ut fra alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag utgjør et viktig alternativ og supplement til den offentlige skolen. Foreldre må ha rett til å velge en annen skoletype for barna sine enn det som det offentlige tilbyr. Dette handler blant annet om retten til å velge oppdragelse i tråd med egen overbevisning. KrF vil ha en formålsstyrt friskolelov som legger til rette for skoler med alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag. KrF ønsker ikke å åpne for friskoler basert på kommersiell drift.