KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Høyere utdanning og forskning

Forskning

For å sikre fremtidig utvikling og verdiskaping, vil KrF prioritere investering i kunnskap og forskning. KrF vil sikre kvaliteten i høyere utdanning ved å øke grunnbevilgningene til utdanningsinstitusjonene. Skal Norge i fremtiden være et konkurransedyktig kunnskapssamfunn, må vi satse på forskning. KrF ønsker å bygge høyere utdanning på den universitets- og høyskolestrukturen som er etablert. Det er et offentlig ansvar å sikre lik rett til utdanning for alle.

KrF vil at Norge skal være en kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå. Det er viktig å sikre nasjonal styring av høyere utdanning for å bevare helhet og mangfold i utdanningstilbudet. Den akademiske friheten til universiteter og høyskoler må ivaretas.øke grunnbevilgningene til universitetene og høyskolene, og særlig sørge for utjevning mellom de nye og gamle universitetene.

Norge skal være et konkurransedyktig kunnskapssamfunn i fremtiden, og det må satses på forskning, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap. KrF vil verne om den akademiske friheten. Det er avgjørende at vi i årene fremover satser på de riktige områdene, at det satses tilstrekkelig, at ressursene utnyttes effektivt og at en evner å utnytte resultatene godt nok. De store samfunnsutfordringene må møtes med forsterket forskningsinnsats.

Alle skal få mulighet til å studere uansett økonomisk eller sosial bakgrunn. Derfor må livet rundt studiene være lagt til rette for at man kan studere på heltid. Studentsamskipnadene har her en viktig oppgave i å produsere velferdstilbud som kommer studentene til gode. Studentsamskipnadene skal være studentstyrte, og det må være et godt samarbeid med kommune og stat for gode rammebetingelser.

Det er viktig å bedre samhandlingen mellom grunnforskning, anvendt forskning, forskerutdanningen og næringslivet for å få til en offensiv kunnskapsbasert næringsutvikling. Universitetenes rolle bør utvides, slik at den kunnskap som der formidles og produseres effektivt kan nyttegjøres i næringsutvikling.

 

- Bør støtten fra Lånekassen økes?
KrF: Ja. KrF vil at studiestøtten fra Statens Lånekasse for utdanning skal økes til et beløp tilsvarende 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) per år. Videre vil vi betale ut støtten over 11 måneder i året, og over 12 måneder i året for studenter med små barn

Du kan lese mer i kapittelet om høyere utdanning og forskning i KrFs politiske program.