KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a

Internasjonal rettferdighet

Utenriks

Kampen mot fattigdom er en av de største utfordringene verden står overfor. Et overordnet mål må være at Norge i størst mulig grad bidrar til å utrydde all fattigdom. Alle mennesker har ukrenkelig verdi og skal få dekket grunnleggende behov.

KrF står for en helhetlig utviklingspolitikk der både bistand, handel og investeringer er helt avgjørende for å gi utviklingslandene reelle muligheter til å skape utvikling. Utviklingslandene må få en sterkere posisjon i internasjonale fora. Norge må tale de fattige landenes sak internasjonalt, og være en pådriver for økt bistand, bedre handelsvilkår og flere investeringer i fattige land.

Bistand

Bistand kan være et effektivt virkemiddel for å bidra til bekjempelse av fattigdom og ivaretakelse av menneskerettighetene. Norge har som et rikt land et særlig ansvar for å bidra. KrF mener Norge må øke bistanden til 1 prosent av BNI, uten at finansiering av klimatiltak som bevaring av regnskog skal telle med. KrF er tilhenger av å bruke penger på å bevare regnskog, men mener dette ikke skal gå på bekostning av, men komme i tillegg til, bistand til verdens fattigste.

KrF vil spisse bistanden mot utdanning, helse og godt styresett/demokratiutvikling. KrF mener at utdanning igjen må få høyeste prioritet for norsk utviklingspolitikk, etter at andelen av bistand som er gått til utdanning har gått ned under de rødgrønne. Kun gjennom tilgang på kunnskap kan barn og unge settes i stand til selv å skape sin egen utvikling. En utdannet befolkning er nøkkelen både til økonomisk utvikling og nye arbeidsplasser, og til utviklingen av stabile og fungerende demokratier.

Handel

Økt handel er en av de viktigste måtene å skape økonomisk utvikling i fattige land. Det er derfor viktig at de fattige landene integreres bedre i verdensøkonomien, og at de lokale og regionale markedene utvikles. En del av utviklingslandenes varer stenges i dag systematisk ute fra markedene i rike land gjennom tollmurer, kvoter og subsidier. Samtidig nektes utviklingsland å beskytte sine egne markeder, og de utsettes for dumping av subsidierte varer fra rike land. KrF mener Norge må ta en lederrolle i arbeidet med å få på plass en ny handelsavtale i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) som sikrer rettferdige handelsvilkår. KrF mener det vil være mulig å oppnå en avtale som ivaretar u-lands interesser, samtidig som vi kan opprettholde et bærekraftig landbruk i Norge. I påvente av en ny avtale i WTO bør Norge gå foran gjennom å gi flere fattige land tollfritak og stimulere til at import av landbruksvarer fra EU erstattes med import fra fattige land. All dumping av norske landbruksvarer i utlandet må stanses. KrF vil øke bistanden til arbeid med å muliggjøre eksport fra fattige til rike land (aid for trade).

Investeringer

For at utviklingsland skal klare å arbeide seg ut av fattigdommen er det avgjørende at det finnes et levedyktig næringsliv med arbeidsplasser for folk. Og for å få til et levedyktig næringsliv er man avhengig av investeringer. Norske myndigheter må legge til rette for at flere norske selskaper skal investere i fattige land. Norfund har allerede vist gode resultater av slike investeringer. Statens pensjonsfond utland (SPU, «Oljefondet») har muligheten til både å sikre god avkastning og å bidra til utvikling gjennom å investere i utviklingsland. Alle investeringer må underlegges strenge etiske retningslinjer som sikrer at disse ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene eller miljøødeleggelser. KrF vil sette av minst 20 milliarder av Statens pensjonsfond utland til investeringer i fattige land. På sikt bør minst én prosent av fondet settes av til dette (per 2012 utgjør dette cirka 38 milliarder). Dette skal ikke regnes som bistand, men komme i tillegg til det fastsatte bistandsmålet

 

For KrFs syn på utvikling og miljø se også dette heftet som ble vedtatt av KrFs sentralstyre våren 2011.

I KrFs politiske program kan du også lese mer om hele vår politikk for internasjonal rettferdighet, utvikling og menneskerettigheter.