KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a
Miljø

Hva mener KrF om: Miljø

Verden preges stadig mer av at klimaet er i endring. Klimaendringene er globale, og det trengs derfor både nasjonal innsats og internasjonalt samarbeid for å stoppe dem. Naturen må forvaltes slik at vi bevarer det biologiske mangfoldet. Det handler blant annet om skogvern, strandsonen og allemannsretten, ren luft, sunne vassdrag og en ansvarlig rovdyrpolitikk som balanserer hensynet til naturmangfold og hensynet til menneskene i aktuelle rovdyrområder.


Les mer

Relaterte saker:

Siste saker: Hjemdal


26.04.2012 12:27

Klimameldingen

Er miljøbevegelsen fornøyd?

- Solhjell har lagt mye inn på å få miljøbevegelsen med på laget. Men er miljøbevegelsen virkelig fornøyd med klimameldingen? Tiltakene er ikke i nærheten av nok for å innfri 2/3-målet. Opposisjonen på Stortinget trenger drahjelp fra miljøbevegelsen for å kunne greie å forhandle frem en bedre klimamelding, sier Line Henriette Hjemdal.

Line

- Regjeringens forslag og presentasjon av klimameldingen er godt politisk håndverk. Solhjell har lagt en regning til forfall i nettbanken uten dekning på konto, sier Hjemdal. Dekningen må senere regjeringer sørge for. Det er lite sammenheng mellom de tiltak som foreslås i meldingen og de målene er ment å oppfylle.

Klimamålet vil aldri nås med denne meldingen
- Klimaforlikets mål fra 2008 vil aldri bli nådd med denne klimameldingen. Når velgerne oppdager bløffen blir konsekvensen økt politikerforakt, og den vil ramme oss alle, sier Hjemdal.

Regjeringen har ikke engang gjort et forsøk på å beregne hvilke utslippsreduksjoner de foreslåtte tiltakene vil føre til i 2020. Sitat fra meldingen: ”De foreslåtte tiltakene i denne meldingen innebærer en sterkere klimasatsing på flere områder. Det er ikke mulig på sikkert grunnlag å anslå effekten av denne satsingen i 2020”.
- Dette er et soleklart brudd på klimaforliket, uttaler Hjemdal.

 

Flere har snakket om at det er viktige seiere i meldingen og at den tar mange skritt i riktig retning. KrF ser at det tas noen steg i riktig retning i meldingen. Lovnadene om utfasing av oljefyr innen 2020, økt CO2-avgift på sokkelen og dobling av bevilgningene til sykkelveier er bra. Kollektivsatsingen som det jubles over er grovt oversolgt. Regjeringen lover å legge frem en framdriftsplan for utbygging av InterCity-forbindelsen med tidfesting av når ulike strekninger kan ferdigstilles i NTP 2014-2023. Det loves på generelt grunnlag å styrke jernbanens rolle i transportsystemet og øke statens tilskudd til lokal kollektivtransport.

 

- Disse tiltakene er imidlertid ikke i nærheten av det som trengs for å innfri 2/3-målet. Det foreslåtte Klimafondet er altfor puslete, og vil ikke få effekt før etter 2020, sier Hjemdal.


Hun påpeker at det ikke iverksettes noen nye tiltak på sokkelen. Oljenæringen og samferdsel står alene for nesten halvparten av de nasjonale utslippene.


- I klimaforliket ligger det at gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad skal renses. Dersom dette ikke skjer innen 2020 må det fremmes tiltak for ytterligere 3 millioner tonn CO2 utover de reduksjoner som ble vedtatt i klimaforliket. Klimameldingen sier ingenting nytt om karbon fangst og lagring, sier Hjemdal.

 

- KrF bidrar gjerne til å gjøre klimameldingen bedre gjennom forhandlinger i Stortinget, men det vil være greit å vite om vi har drahjelp fra miljøbevegelsen. Dersom klimameldingen er bra nok som den vil vi gjerne vite det, avslutter Hjemdal.