KrF Kristelig Folkeparti

Tekststørrelse: a a a
Politikk

Politisk program

Lenvik KrFs program 2011-2012

LENVIK KRISTELIG FOLKEPARTI

KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015

  

  

MENNESKEVERD I SENTRUM

 

 

KrF vil videreutvikle Barnebyen ved å....

 • satse påungdomskulturen på UHU.
 • satse pået godtlæringsmiljøet på skolene.

 

KrF vil satse innen helse og omsorg ved å.....

 • priorotere nok bemanning på institusjonene og i hjemmetjenesten

BARN OG OPPVEKST

Hovedutfordringen for Lenvik KrF er å skape en god og trygg oppvekst for barn og unge i lokalmiljøet der de bor.

Dette ønsker Lenvik KrF å oppnå ved:

 • - Å gi et desentralisert barnehagetilbud.
 • - Å sikre likebehandling mellom offentlige og private barnehager.
 • - Å opprettholde en bærekraftig skolestruktur.
 • - Å følge opp kunnskapsløftet med nødvendige midler, og styrke kompetansen innen undervisningssektoren slik at skolen kan få et best mulig innhold.
 • - Å jobbe for nulltoleranse i forhold til mobbing på skolene i Lenvik.
 • - At kommunen tar et krafttak for å oppruste våre skolebygninger slik at skolen blir et godt sted å være og lære både for elever og ansatte.
 • - Opprustning og utbygging av Finnsnes Ungdomsskole på Finnsnes.
 • - Å tilrettelegge for multifunksjonshemmede barn i barnehage, skole og skolefritidsordning.
 • - Å videreutvikle barnebyen Finnsnes.
 • - Å sikre god tilgang til lekeplasser og ball-løkker.
 • - Styrking av det forebyggende arbeidet i barnevernet.
 • - En bedre utnyttelse av "Grønn omsorg/Inn på tunet" for barn og unge.
 • - Å aktivt støtte Nordborg videregående skole.
 • - Å videreføre foreldreveiledningsarbeidet i regi av Unik i Lenvik og Sjumilssteget.
 • - Å styrke helsesøstertjenesten.

 

HELSE OG SOSIAL OMSORG

Lenvik KrF vil være et parti som velger side for de mest sårbare i vår kommune, de som mer enn andre trenger en stemme.  Dette vil være en hovedutfordring for Lenvik KrF, ikke bare i helse- og sosialpolitikken, men innenfor de fleste politiske områder.  Lenvik KrF sine representanter skal alltid stille seg spørsmålet: Er de mest sårbare ivaretatt godt nok?

Med dette utgangspunktet vil Lenvik KrF:

      -          Styrke hjemmesykepleien slik at flere kan bo hjemme så lenge de ønsker det.

 • - Sikre drift og god kvalitet ved det nye sykehjemmet.
 • - Oppgradere Rossfjord sykehjem og servicesenter.
 • - Styrke aktivitetstilbudet på institusjoner for eldre og de som bor hjemme.
 • - Gi ansatte som ønsker det fulle stillinger i eldreomsorgen.
 • - Arbeide for å få frivillige organisasjoner, lag og foreninger inn i eldreomsorgen.
 • - Videreutvikle tilbudene ved Lokalmedisinsk senter.
 • - Videreutvikle tilbudet om sjelesorg ved livets slutt.
 • - Opprettholde legekontoret i Rossfjord.
 • - Gjøre helsetjenester mer tilgjengelig gjennom nettbaserte tjenester.
 • - Styrke den kommunale rusomsorgen og ettervernet, også ved bruk av private aktører.
 • - Realisere boligbygging for rusmisbrukere.
 • - Følge opp den kommunalt vedtatte ruspolitiske handlingsplanen.
 • - Styrke psykiatritilbudet for barn og unge.
 • - Styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner.
 • - Sikre en kommunal koordinator til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne.
 • - Videreutvikle tilbudet med medisinsk smertelindring for spesielt uhelbredelige pasienter

 

KULTUR OG MILJØ

I kulturpolitikken må de menneskelige ressurser dyrkes slik at kreativitet og opplevelse kan vokse i alle aldersgrupper.

For å få dette til vil Lenvik KrF:

 • - Sørge for at kulturskoletilbudet opprettholdes på Finnsnes, og utvides i distriktene.
 • - Arbeide for at Lenvik kommune lager en frivillighetsmelding.
 • - Opprettholde den kommunale støtten til det frivillige barne- og ungdomsarbeidet som drives av idrettslag, og kristne og humanitære organisasjoner.
 • - Prioritere kommunale tilskudd til lag og foreninger som driver rusfrie arrangementer og møtesteder.
 • - Sikre midler til Finnsnes kirke sitt kulturarbeid.
 • - Arbeide for bygging av kirke i Botnhamn.
 • - Gjøre Lenvik idrettsråd til høringsinstans for kommunen.
 • - Styrke Arvid Hanssen-festivalen.
 • - Arbeide for å styrke ogprofesjonalisere relasjonen mellomkultur- og næringsliv
 • - Initiere arbeidet med å etablere arena for visuell kunst

 

Forvalteransvaret er grunnleggende for Lenvik KrF i både miljø-  og  kulturpolitikken.  Hovedutfordringen i miljøpolitikken vil være å forvalte naturressursene i Lenvik på en slik måte at disse ressursene kan være til glede og nytte for oss og kommende generasjoner.

For å få dette til vil Lenvik KrF:

 • - Arbeide for at Lenvik kommune skal bli et miljøfyrtårn.
 • - Aktivt fremholde forvalteransvaret gjennom å arbeide for en bærekraftig utvikling.
 • - Arbeide for miljøbevissthet blant kommunens ansatte.
 • - Arbeide for å utnytte overskuddsvarme i sentrum fra Finnfjord AS (smelteverket) og fra Senja avfall IKS.
 • - Øke kompetansen i kommunen når det gjelder miljøsaker og sikre et helhetlig miljøperspektiv i kommunale planer og byggesaker.
 • - Bruke vannbåren varme i alle nye kommunale bygg der det er mulig.
 • - Utfase gamle fyrkjeler i kommunale bygg.

 

NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING

Hovedutfordringen for KrF er å legge forholdene til rette slik at vi kan opprettholde, og skape nye og lønnsomme arbeidsplasser.

Dette ønsker Lenvik KrF å få til ved :

 • - Å øke den kommunale næringslivskompetansen.
 • - Å styrke det kommunale næringsfondet.
 • - Å drive en aktiv og offensiv næringslivspolitikk, der kommunen er en tilrettelegger og døråpner for nye etablerere og andre innen det private næringsliv.
 • - Å gi stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.
 • - Å samarbeide med grendeutvalgene om næringsutvikling i de forskjellige deler av kommunen.
 • - Å stoppe nedbyggingen av landbruket i Lenvik.
 • - Å videreutvikle fiskerinæringen i kommunen.
 • - Å styrke turistnæringen.
 • - At kommunen aktivt må legge til rette for flere lærlingeplasser i kommunal regi, spesielt innen helse- og omsorgsfagene.
 • - Å videreutvikle tilpassede arbeidsplasser for yrkesvalgshemmede.
 • - Å arbeide for at Lenvik skal være foregangskommune når det gjelder integrering av fremmedspråklige arbeidstakere i offentlige og private virksomheter.
 • - Å arbeide for at sykefraværet i IA-kommunen Lenvik skal gå ned, ved livsfasetilpasset arbeidstid.
 • - Legge til rettefor at kulturlivet skal bli en verdiskapende næring

 

INFRASTRUKTUR OG TEKNISKE TJENESTER

Lenvik KrF vil tilrettelegge infrastruktur slik at næringsliv og bosetning gis  vekstvilkår i hele kommunen.

Dette vil Lenvik KrF gjøre ved å:

 • - Arbeide for at kommunale veier opprustes med fast veidekke.
 • - Øke presset på fylkesmyndighetene for å få fast veidekke på fylkes- og riksveiene i kommunen.
 • - Ferdigstille gang- og sykkelsti langs Trollvikveien.
 • - Bygge gang- og sykkelsti fra Silsand til Islandsbotn.
 • - Bygge tunnel fra Hamna til Gisundbrua.
 • - Utnytte masse fra mudring og steinmasser fra tunnel til utbygging av industriområder.
 • - Gjøre Storgata om til gågate og utvikle Finnsnes sentrum.

 

 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Sterkere krav om bedre kommunale servicetilbud og høyere kostnader, vil kreve tettere samarbeid mellom Midt-Tromskommunene slik at ressursene utnyttes bedre i framtida.

Lenvik KrF støtter interkommunalt samarbeid til felles beste for innbyggerne. Lenvik KrF er positive til å drøfte kommunesammenslåing. 

Det er viktig å samarbeide om:

 • - Gode kommunikasjonstilbud med båter, buss, fly og ferger.
 • - Bedre flytilbud ved Bardufoss lufthavn, f.eks Bardufoss- Bodø.
 • - Flere avganger med hurtigbåt mellom Tromsø og Finnsnes.
 • - Å være pådriver i arbeidet med samhandlingsreformen.
 • - Legge til rette for og oppmuntre til regionale kulturtiltak, f. eks innfor korps- og korarbeid.

Utvide høgskoletilbudet under Kunnskapsparken på Finnsnes