10.06.2015 16:52 Tilbake til nyheter

Enighet om å ta imot flere syriske flyktninger

8000 syriske flyktninger fram til 2017 og økt humanitær bistand i nærområdene. - Jeg er glad for at vi i dag har en bred politisk enighet om å bidra på en måte som sikrer en offensiv politikk og en god gjennomføring, sier Knut Arild Hareide.
Agnete Brun
Agnete Brun

 Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne ble i dag enige om en avtale for økt norsk innsats i møte med den humanitære krisen som utspiller seg i Syria og nærområdene.

- Vi er nå vitne til den største flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig. Norge må ta et ansvar både ved å øke hjelpen i nærområdet, men også hjelpe enkeltmennesker på flukt og som lever under umenneskelig forhold, sier Hareide.

- Avtalen innebærer at Norge øker den humanitære innsatsen til nærområdene med 250 millioner kroner i 2015, til sammen 1,25 milliarder kroner, og ytterligere til 1,5 milliard kroner i 2016, forklarer han.

Norge meddeler dessuten FNs Høykommissær for flyktninger at Norge er rede til å motta inntil 8.000 flyktninger fra Syria i perioden 2015, 2016 og 2017.

- I tillegg settes det av 80 millioner kroner på statsbudsjettet for 2015 som ekstra støtte til mottak, bosetting og integrering i kommunene.

50 mill. kroner settes av til et tilskudd til kommuner som tar i mot flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag utover det folketallet i kommunen tilsier og utover IMDIs anmodninger. Husbankens rammer for utleieboliger økes med 30 mill. kroner.

 

Les hele avtalen her

Hovedpunkter i avtalen:

* Norge skal trappe opp humanitær bistand til Syria og nabolandene med 250 mill. kroner i 2015 (altså til 1.250 mill. kroner) utover det som er foreslått i Revidert Nasjonalbudsjett. Dette nivået økes ytterligere, innenfor bistandsrammen, med 250 mill. kroner i 2016 (altså til 1.500 mill. kroner).

* Kvoten for syriske overføringsflyktninger i 2015 økes med 500 utover de 1.500 som det ble enighet om i behandlingen av statsbudsjett for 2015. Totalt vil Norge dermed ta i mot 2.000 syriske flyktninger i 2015.

* Kvoten for syriske overføringsflyktninger økes til 3.000 i både 2016 og 2017. Norge meddeler FNs Høykommissær for flyktninger at Norge er rede til å motta inntil 8.000 flyktninger fra Syria for årene 2015, 2016 og 2017.

* Situasjonen med mottak av kvoteflyktninger fra Syria vil evalueres i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017 og 2018. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 og 2018 skal det vurderes justeringer i nivået, blant annet i lys av erfaringen med bosetting i kommunene og status for UNHCRs appeller og andre flyktningestrømmer.

* Kommunene inviteres til dugnad for å lykkes med mottak, bosetting og integrering. Partiene er enige om å stimulere ekstra innsats for bosetning i kommunene med 80 mill. kroner, utover ordinært integreringstilskudd:

o Overslagsbevilgningen til kommunene økes med 50 mill. kroner i 2015 for å stimulere kommuner til å ta imot flyktninger utover det folketallet i kommunen tilsier og utover IMDIs anmodninger.

o Husbankens rammer for utleieboliger økes med 30 mill. kroner.

* Regjeringen skal i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 foreslå ytterligere tiltak for å stimulere integrerings- og bosettingsarbeidet i kommunene, herunder vurdere forslag fra KS.

* Regjeringen skal utrede om bostøtteordningen bør gjøres gjeldende for personer bosatt i bokollektiver.

* Kommunene oppfordres til å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen for mobilisering av flyktningeguider til nyankomne overføringsflyktninger.