03.11.2017 12:46 Tilbake til nyheter

Støtte til familier som sliter

Støtte til familier med barn med nedsatt funksjonsevne!                        I FN-konvensjonen om rettighetene for funksjonshemmede heter det at «Mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres familiemedlemmer bør gis den nødvendige beskyttelse og hjelp slik at familien kan bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut og på lik linje med andre» og videre «at barn med nedsatt funksjonsevne har lik rett som andre til familieliv og at de og deres familier på et tidlig tidspunkt mottar omfattende informasjon, tjenester og støtte». Foreldre og søsken til barn med funksjonsnedsettelser strekker seg langt for å gi barna et godt liv. Ingen kan erstatte den omsorgen og tryggheten familien gir. De pårørendes innsats er av avgjørende betydning dersom vi skal skape et samfunn med likeverd og like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne.
Erik Lunde
Gruppeleder Erik Lunde, Oslo bystyre

                     

Privat forslag fra Erik Lunde til bystyret

Når det offentlige støtteapparatet svikter sliter mange foreldre og familier seg ut, uansett hvor mye innsatsvilje og ressurser de har. Mange opplever det som mer slitsomt å kjempe for å få nødvendig hjelp og avlastning enn å ha ansvaret for barnet. De praktiske utfordringene i hverdagen er mye større enn for de fleste andre familier. Det er mye som skal følges opp: Pedagogisk og fysisk tilrettelegging, oppfølging i barnehage og skole, ansvarsgruppemøter og individuell plan, medisinsk oppfølging, opptrening, rehabilitering, hjelpemidler, støttekontakt, assistent, fritidsaktiviteter og mer. Det er en ekstra belastning for mange å orientere seg i det som finnes av tilbud og tjenester. I mange tilfeller får ikke familiene det de har rett på, og enkelte vet heller ikke hva de har krav på. Resultatet er ofte utslitte foreldre og barn som ikke får den oppfølgingen de skal ha. Mange foreldre får også svekket sin mulighet til å jobbe og delta i samfunnslivet.

Det er behov for at Oslo kommune stiller bedre opp for familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne må sikres nødvendig hjelp gjennom hele barnets oppvekst og inn i voksen alder. Kommune og bydel må komme tidlig inn og stille opp med en fast koordinator til dem som får et barn med nedsatt funksjonsevne. Denne koordinatoren må fungere som «én dør inn» for foreldrene og ha myndighet i tråd med dette. Koordinatoren må ha kompetanse og tid til å utføre oppgaven på en tilfredsstillende måte. Alle familier må få en slik koordinator, uavhengig av bostedsbydel.

Foreldre strekker seg ofte svært langt for at barnet deres skal få et optimalt tilbud. Samtidig skal de også ivareta sitt eget parforhold og søsken. Kurs for par, slik som  «Hva med oss», og samlinger for søsken er god støtte for disse familiene. Slike kurs og samlinger bør tilbys i alle bydeler i Oslo, gjerne av frivillige og ideelle aktører.

 

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

1. Bystyret ber byrådet legge frem en egen sak om hvordan kommunen bedre kan tilby hjelp, avlastning og veiledning til familier med barn med nedsatt funksjonsevne.

2. Bystyret ber byrådet sørge for at familier med et barn med nedsatt funksjonsevne skal sikres en kvalifisert koordinator i Oslo kommune som kan bidra med utarbeiding av individuell plan og sikre dem tilgang på eksisterende og nye tilbud innen:

 • medisinsk oppfølging og veiledning
 • barnepass, avlastningsordninger og BPA
 • hjelpemidler
 • transportordninger     
 • økonomiske rettigheter, slik som omsorgslønn, pleiepenger, utvida antall «sykt barn-dager»
 • tilrettelegging av bolig
 • foreldreveiledning og samlivskurs
 • hjelp til hele familien
 • tilrettelegging i barnehagen
 • god pedagogisk oppfølging og leksehjelp i skole
 • tilrettelegging i AKS
 • tilrettelegging og inkludering i  kultur- og fritidsaktiviter
 • interesseorganisasjoner som tilbyr fellesskap, både for barn, foreldre og søsken, samt      rettighetshjelp
 • planlegging av veien videre

3. Bystyret ber byrådet sikre at familier med funksjonshemmede barn tilbys veiledning og opplæring om det å være foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne.