10.12.2019 13:06 Tilbake til nyheter

KrFs alternative budsjettforslag i Viken

Vi mener det er behov for tydelige forslag for å gi familiene trygghet i hverdagen, en skole der alle elevene blir sett, og levende lokalsamfunn i hele Viken, sier Ida Lindtveit Røse, gruppeleder for KrF i det nye Viken fylkesting.
Ida og Brit
KrFs fylkestingsrepresentanter, Britt Gulbrandsen og Ida Lindtveit Røse

KrF vil legge frem 16 tilleggsforslag i budsjettbehandlingen for Viken fylkeskommune. Partiet vil blant annet fremme forslag om at det opprettes en ordning innenfor folkehelsebudsjettet der kommuner og/eller frivillige organisasjoner kan søke om støtte til å gjennomføre foreldreveiledningskurs for førstegangsforeldre. I tillegg vil KrF foreslå at fylkesrådet bes ta initiativ til å opprette et nasjonalt kompetansesenter for barns rettigheter i Viken.

 

- Det viktigste for at alle barn skal ha en god oppvekst, er trygge og stabile familier. Alle familier er forskjellige og trenger fleksibilitet og valgfrihet i hverdagen. Mange nybakte foreldre opplever situasjonen som overveldende og har mange spørsmål til den nye hverdagen, sier Lindtveit Røse.

KrF vil også fremme en rekke forslag for å styrke den videregående opplæringen, spesielt for elever som har behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging. Blant annet gjennom å satse på etablering av UngInvest i hele Viken.

 

- Vi mener Viken må hente det beste fra dagens tre fylkeskommuner. UngInvest har over tid bygd opp et sterkt fagmiljø og vi mener derfor dette tiltaket bør utvides og etableres i alle deler av fylket. KrF vil styrke rådgivningstjenesten, for å sikre alle elever god og riktig oppfølging. Vi mener også det må en sterkere satsning til for å følge opp lærlingene, og foreslår derfor at det opprettes et lærlingråd etter modell fra Trøndelag fylkeskommune, forteller Britt E. Gulbrandsen, fylkestingsrepresentant og medlem av komité for kompetanse.

 

Den tredje viktige satsningen KrF peker på er distrikt og levende lokalsamfunn.

 

- Det er helt åpenbart i et fylke som Viken at vi må ha tydelige distriktssatsninger, og legge til rette for vekst og muligheter i alle deler av fylket. Utdanningstilbud og god kommunikasjon er helt avgjørende. Derfor foreslår vi blant annet at det igangsettes en bredbåndsatsning for å sikre god tilgang til internett i hele fylket, og det opprettes distriktsprofiler i utdanningstilbudene, sier Lindtveit Røse.

 

- KrF vil være et konstruktivt opposisjonsparti, og samarbeide med fylkesrådet om de sakene der vi er enige. Vi registrer imidlertid også hvor vage og lite forpliktende formuleringer fylkesrådet bruker i sitt fremlegg. Vi vil påpeke at det ikke er flere saksbehandlere og mange lange utredninger som sikrer innbyggerne i Viken et godt tjenestetilbud, avslutter Lindtveit Røse.

 

 

For ytterligere kommentarer:

Ida Lindtveit Røse, gruppeleder Viken KrF

Tlf. 90728023

 

Britt E. Gulbrandsen, fylkestingsrepresentant Viken KrF

Tlf. 41934446

 

Vedlegg: pressehefte med alle forslag

Vedlegg