Abort

KrF mener alle mennesker har et ukrenkelig menneskeverd i kraft av å være mennesker. Det gjør at alle mennesker også har en del fundamentale rettigheter som menneske, og den mest grunnleggende av disse er retten til liv. Livet starter ved unnfangelsen, og derfor mener KrF at alle mennesker har rett til liv fra unnfangelse til naturlig død. Dette er bakgrunnen for KrFs syn på abort.

Hvert år utføres det om lag 14 000 svangerskapsavbrudd i Norge. KrF har i lang tid jobbet for å redusere disse tallene med mange ulike tiltak. Det må gis obligatorisk informasjon og veiledning til alle kvinner som ønsker å ta abort. Engangsstønaden til mødre som ikke har vært i lønnet arbeid (for eksempel har studert) må økes, slik at færre tar abort fordi de ikke føler de har råd til å få barn. Det må gis bedre rådgivning til kvinner som blir uplanlagt gravide slik at disse vet hvilke støtteordninger som finnes, og hva samfunnet vil stille opp med av hjelp hvis hun bærer frem barnet. Seksualundervisningen i skolen må forbedres, slik at den legger mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser. Ordningen med gratis prevensjon bør utvides til å gjelde kvinner opptil 24 år. Og KrF vil at helsepersonell ikke skal oppfordre til eller ta initiativ til abort dersom det ikke er fare for liv og helse. (I dag er det en del kvinner eller par som opplever å bli møtt av helsevesenet med et spørsmål om de skal ta abort, uten at kvinnen selv har brakt det opp. Det er en helt uakseptabel praksis.)

KrF vil også primært erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer rettsvern for ufødt liv. Vi vil ikke tilbake til det gamle nemndsystemet, men vil at en ny lov skal legge fosterets rett til liv til grunn, og at avgjørelser knyttet til liv og helse tas i dialog mellom pasient og lege. Dette fjerner ikke alle etiske dilemmaer. Det vil, uansett hvilken lov vi har, oppstå vanskelige avveininger som må løses i dialog mellom helsepersonell og den enkelte. Dette vil for eksempel gjelde tilfeller der morens liv eller helse står i fare som en følge av svangerskapet, eller der svangerskapet er et resultat av et overgrep. KrF ønsker imidlertid ikke en debatt der unntakene blir avgjørende for helheten.

Hva har KrF gjort?

  • Budsjettforlikene med H-Frp-regjeringen for 2014 og 2015
    • Økt engangsstønaden for kvinner uten rett til foreldrepenger fra 35 263 til 44 190 kroner
  • Stortinget
    • Fremmet et omfattende representantforslag med en rekke ulike tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter. Dessverre fikk vi ikke flertall for disse fordi Venstre, Høyre og Frp stemte imot alle tiltakene. Les hele forslaget her.