Jente som smiler
Foto: colourbox.com

Oppvekst

Noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. En god barndom varer hele livet!

Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet, og solide og sterke familier er en forutsetning for at barn og unge skal få en best mulig oppvekst. Dette er det ikke bare politikernes oppgave å få til, men vi har også et ansvar for å bidra med ulike gode tiltak.

Så vet vi at barn er forskjellige, familier er forskjellige, og vi har ulike behov og ønsker for livene våre. KrF mener at myndighetenes rolle er å støtte opp om familiene og ikke styre dem. KrF vil gi flere familier muligheten til å gjøre de valgene de mener er gode for seg og sin familie. Derfor er vi opptatt av valgfrihet, fleksibilitet og mangfold. Barnehager med høy kvalitet, en mer fleksibel kontantstøtte, en solid foreldrepermisjon og gode ordninger for aleneforeldre er noen av de viktige tiltakene for KrF i familiepolitikken.

Vi mennesker er ikke fullkomne, og noen ganger fungerer ikke familien så godt som den burde. Da er det viktig å ha et godt apparat på plass for å gi hjelp og støtte. KrF vil ha et enda bedre tilbud innenfor familievern, samlivskurs osv. for å forebygge samlivsbrudd. Hvis barn ikke blir tatt godt nok vare på, trenger vi også et godt barnevern med kapasitet og kompetanse til å sette inn riktige tiltak i hvert enkelt tilfelle. Mange barn venter også på fosterhjem, og vi trenger å rekruttere enda flere til å bli fosterfamilier.

Over 96 prosent av norske barn mellom 3 og 5 år går i barnehage. KrF vil at barnehagene skal være et godt tilbud med høy kvalitet der hvert enkelt barn blir sett og utvikler språk, sosial omgang osv. sammen med andre barn. Vi vil at alle som ønsker en barnehageplass skal få det. Samtidig vil KrF også gi muligheter for foreldre til å velge annerledes, og særlig for de minste barna. Derfor vil vi ha en kontantstøtte for barn mellom 1 og 3 år der barna ikke bruker barnehage. Vi i KrF tror norske foreldre er fullt ut i stand til å ta gode valg for seg og sin familie.

Norske barn og unge tilbringer mye av dagen sin på skolen. KrF vil ha en skole som både utdanner og danner mennesker, slik at vi får barn med både gode kunnskaper og ferdigheter, men også med gode holdninger, verdier og samarbeidsevner. Vi ønsker en skole der hver enkelt elev blir sett og verdsatt, og der ingen blir hengende etter på grunn av kunnskapshull tidlig i skoleløpet. Derfor vil KrF ha en sterkere tidlig innsats gjennom flere lærere på de første trinnene i skolen. Dette gir hver elev mer tid med en lærer, gjør at flere kan klare å henge med i undervisningen fra starten av og det reduserer i sin tur behovet for spesialundervisning senere i skoleløpet. En annen enormt viktig sak for KrF i skolepolitikken er kampen mot mobbing. Alle barn skal ha rett til en skolehverdag der de kan føle seg trygge uten å bli mobbet, og derfor vil KrF blant annet ansette egne mobbeombud i hvert fylke som kan være et sted der barn og foreldre kan henvende seg hvis de opplever at en mobbesak ikke blir tatt tak i lokalt.

Det er også mange andre viktige tiltak KrF er opptatt av for å gi barn og unge en god oppvekst. Det kan handle om trygge gang- og sykkelveier til og fra skolen, en skolehelsetjeneste med god nok kapasitet, gode vilkår for frivillige lag og organisasjoner som gjør en fantastisk innsats med barn og unge, et mangfoldig fritids- og kulturtilbud osv. osv. KrF vil at norske lokalsamfunn skal være gode plasser for barn å vokse opp. En god barndom varer hele livet!