Likeverdssamfunnet

KRISTELIG FOLKEPARTIS MÅL er et samfunn med plass for alle og der alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi kan bidra i fellesskapet. Et slikt likeverdssamfunn må sikre menneskeverdet i alle livets faser og bekjempe alle former for diskriminering og sortering med utgangspunkt i menneskers egenskaper. Et likeverdssamfunn vil beskytte retten til liv, frihet og personlig sikkerhet som den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter. Dersom et menneske ikke har rett til liv, har andre rettigheter liten verdi. Denne rettigheten må omfatte alle mennesker, fra livets begynnelse til en naturlig død, uansett alder, kjønn, etnisk tilhørighet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne.

HVER DAG krenkes menneskeverdet til svært mange mennesker. Over hele verden holdes milliarder i lenker på grunn av fattigdom, og nektes sine mest grunnleggende menneskerettigheter. Vold og væpnet konflikt frarøver mennesker retten til liv. Menneskehandel og vår tids slaveri er nå en av de største illegale industriene i verden, og folk omsettes i markeder og menneskekroppen kommersialiseres. Overalt hvor det finnes undertrykkelse, utbytting og diskriminering av mennesker, ligger det et uakseptabelt menneskesyn bak.

JAKTEN PÅ DET PERFEKTE menneskeliv er ikke over. Vi er i ferd med å skape et sorteringssamfunn der samfunnets menneskelige mangfold gradvis viskes ut. Med «sortering» mener vi at mennesker blir fratatt sin rett til liv, frihet og personlig sikkerhet fordi de har bestemte egenskaper. For eksempel kan moderne medisinsk teknologi føre til at det så å si ikke vil bli født mennesker med Downs syndrom i fremtiden. Muligheten til å lage sine egne «designerbabyer» er like rundt hjørnet. Stadig flere tar til orde for å åpne for aktiv dødshjelp i Norge – og en legalisering vil ha stor betydning for hvordan vårt samfunn ser på menneskelivets verdi.

KRISTENDEMOKRATER bygger sin politikk på det kristne menneskesynet. Dette tar utgangspunkt i at alle mennesker er skapt i Guds bilde, med en iboende, ukrenkelig verdighet og umistelige menneskerettigheter. Vi kan ikke kompromisse på menneskets absolutte verdi.

ET LIV HAR UENDELIG VERDI. Kristelig Folkepartis viktigste prioritering er å sikre retten til liv, likeverd og livshjelp. Medisinsk teknologi må alltid stå i livets tjeneste og ikke brukes til å sortere menneskeliv. Sykdom og smerte må møtes med aktiv livshjelp og styrket omsorg ved livets slutt. Sortering og diskriminering må erstattes av inkludering og likestilling.

 

Et samfunn med plass til alle

 

Menneskeverd i alle livets faser