Arbeiderrettigheter

2018

Representantforslag om allmenngjøring

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å forbedre allmenngjøringsordningen, jf. Dok 8:199 (2017-2018), Innst. 388 S (2017-2018). Forslaget fikk ikke flertall, men Stortinget vedtok KrFs løse forslag med opposisjonens stemmer om å be regjeringen legge frem en sak med evaluering av allmenngjøringsordningen, og vurdere å fremme forslag til forbedringer.

Representantforslag om tiltak for mennesker med utviklingshemming

Stortinget vedtok KrFs forslag med opposisjonens stemmer om at det skal legges frem en melding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre, herunder: - rett til å uttrykke sin mening eller hevde sin rett. - rett til arbeid, herunder tilrettelagt yrkesfagutdanning. - rett til helsetjenester av god kvalitet. - muligheter til å ta et andre år på folkehøgskole. - gjennomgå erfaringene med vergemålsloven og foreslå nødvendige lovendringer. - tilrettelagt undervisning i den ordinære skolen og universell utforming. - mulighet til å kjøpe og eie egen bolig. - sikre at tjenesteapparatet er godt koordinert og har tilstrekkelig kompetanse. - kartlegge praksis mellom kommuner og fylkeskommuner, når det gjelder skolefritidsordning fra 4. årstrinn til og med videregående, samt hvem som skal dekke slike tjenester. - sikre alle mulighet for meningsfylte fritidsaktiviteter og livssynsutøvelse. I tillegg tettere involvering av funksjonshemmedes organisasjoner, jf. Dok 8: 172 (2017-2018), Innst. S 377 (2017-2018).