Barnefattigdom

Tiltaksplan mot barnefattigdom

Regjeringen fremmet våren 2015 en tiltaksplan mot barnefattigdom. KrF var ikke med i utarbeidelsen av denne, men regjeringen la til grunn for arbeidet et representantforslag fra forrige periode som KrF var med på, og som samarbeidsavtalen viser til.

Strategien «Barn som lever i fattigdom» er den første i sitt slag, det viser et viktig engasjement i kampen mot barnefattigdom, og det gir en viktig forpliktelse til å følge opp med videre arbeid og ikke minst med økonomiske midler, for regjeringen og for Stortinget. Det er bra at regjeringen velger å legge inn ekstra midler til bekjempelse av fattigdom blant barn i RNB for 2014 (ca 100 mill. kr). Det viser at de ser det presserende behovet for å gjøre noe. KrF vil arbeide for at budsjettene framover preges av kampen mot fattigdom.

Vi vet at det at foreldrene har arbeid er den viktigste nøkkelen til at barn ikke vokser opp i fattigdom. Derfor er det viktig med et trygt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, og gode ordninger for å hjelpe folk til å komme i arbeid, eller tilbake i arbeid etter fravær. Økt satsing på tilbud som Jobbsjansen (47) er veldig viktig i denne sammenhengen.

For et barn er hjemmet det aller viktigste. Det er så viktig at familien fungerer godt for at barnet skal få en trygg oppvekst og en god hverdag. Foreldrekompetansen er i følge fagfolkene det som gir størst utslag for et barns utvikling. Derfor er det så viktig med tiltak som bidrar til å gi foreldre hjelp og støtte til å være gode foreldre for sine barn. Økonomiske bekymringer alene eller i kombinasjon med andre risikofaktorer kan bety mye for et barns utvikling.

KrF mener alle foreldre bør få tilbud om foreldreveiledningsprogram, vi har alle mye vi lurer på og som det hadde vært nyttig å få tips og støtte på. Nurse Family Partnership (4) er familieveiledning og støtte til foreldre allerede fra svangerskapet. Kapasiteten på dette programmet må bygges opp, og KrF er veldig glad for at dette er en del av strategien. Også foreldrestøttende tiltak i kommunen (2) og et styrket familievern (1) er viktige punkter i strategien. Og barnevernets tilbud til utsatte sped- og småbarn og foreldrene deres: dette er mor-barnsentrene som KrF kjempet gjennom 35 mill kr ekstra til i budsjettforliket, øremerket de fem ideelle institusjonene som fortsatt finnes i landet og som trenger å bli brukt for at de ikke skal måtte legge ned driften.

Engangsstønaden (11) er viktig. KrF er ikke fornøyd med dagens nivå, vi kommer til å arbeide for at den skal økes kraftig i årene som kommer. Det er en grunnleggende urettferdighet i at kvinner som føder på «feil» tidspunkt får så mye mindre offentlig støtte enn kvinner som timer fødslene «riktig» i karriereløpet.

Selv om hjemmet og foreldrene er det aller viktigste for små barn, er barnehagen og skolen kjempeviktige arenaer for barn i dag, og barnehagen fungerer også som en forlengelse av hjemmet, et sted der mange barn får deler av sin sosialisering, oppdragelse, og tilbringer store deler av dagen. KrF er glad for tiltakene i planen som legger til rette for at alle barn gå i barnehagen, uavhengig av foreldrenes økonomi (14, 15).

Lærerløftet (19) er med her, da omtaler regjeringen satsingen på videreutdanning av lærere, men for KrFs del er det viktig og naturlig å snakke om vårt gjennomslag i budsjettet for 2015 for flere lærere.

Tiltaksplanen finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/

Barns inntekt ved utbetaling av sosialhjelp

Sosialtjenesteloven har gitt mulighet for å ta barns inntekt med i vurderingen av behov for sosialhjelp. I revisjon av rundskrivet til sosialtjenesteloven i 2012, ble det presisert at barns inntekt fra ettermiddags- og lørdagsjobb ved siden av skolen, ikke bør føre til at foreldrene ikke mottar stønad for barnet. Ifølge KOSTRA- rapporteringen for 2013 medførte ikke rundskrivet endring i praksisen. KrF fremmet i forrige periode forslag om å holde barns inntekt utenfor sammen med Høyre og Fremskrittspartiet i et representantforslag om bekjempelse av barnefattigdom, jf. Innst. 479 S (2012–2013). Forslaget falt fordi å\de rødgrønne stemte ikke for forslaget. Regjeringen fremmet så i Prop. 147 L (2014-2015) dette forslaget. Forslaget ble nå enstemmig vedtatt.