Bilstøtteordningen

2018:

Representantforslag om bilstøtteordningen

Stortinget behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning, jf. Dok 8:54 (2017-2018), Innst. 98 S (2017-2018). Forslaget ble avvist av H, Frp, V og KrF. KrFs begrunnelse for avvisningen var først og fremst kostnadsmessig og at vi ønsker å prioritere andre saker på arbeids- og sosialfeltet høyere.

I stedet ble KrFs løse forslag vedtatt, mot H, Frp og Vs stemmer: Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2019 fremme forslag om å gjeninnføre bilstønadsordningen for type 1-biler for personer i varig tilrettelagt arbeid.