Permittering

Lønnsplikt under permittering

Regjeringen foreslo i Prop. 116 L (2014-2015) å redusere arbeidsgiverperioden under permittering fra 20 til 10 dager. Formålet med endringene er å gjøre det enklere for virksomheter å beholde nødvendig kompetanse ved midlertidig markedssvikt, og dermed gjøre det enklere å planlegge arbeidskraftbehovet betre i en situasjon med noe økt arbeidsledighet. KrF støttet forslaget.

 

Lønnsgaranti, permittering mm.

Regjeringen fremmet Prop. 23 L (2013-2014) Endringer i lønnsgarantiloven, permitteringsloven, forskotteringsloven, folketrygdloven (samleproposisjon). Den inneholdt forslag om begrensning av dekningsperioden for krav på lønn og annet arbeidsvederlag etter konkursåpning, samt begrensning av dekningsperioden for krav på feriepenger som er opptjent før konkursen.

Det ble også foreslått at arbeidsgiverperioden skulle økes til 20 dager for både helt og delvis permitterte, for å gjøre arbeidsgiverperioden lik ved alle permitteringer.

For å kompensere for endringer i skattereglene ble det foreslått å heve nivået på overgangsstønaden fra 2 G til 2,25 G for nye mottakere av overgangsstønad fra 1. april 2014. Det ble også foreslått at de som har arbeid ved siden av overgangsstønaden, skal komme om lag likt ut etter endringen i stønadsnivået. Overgangsstønaden reduseres med 45 øre for hver krone den enslige moren eller faren tjener ut over 0,5 G.

KrF stemte sammen med samarbeidspartiene for forslagene i proposisjonen, (Innst. 62 L (2013-2014)).