Pleiepengeordningen

2018

Representantforslag om bedringer i pleiepengeordningen

Ved behandlingen av et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti gjorde Stortinget flere vedtak om pleiepengeordningen for foreldre med alvorlig syke barn, jf. Dok 8:17 (2017-2018) og Innst. 60 S (2017-2018). Stortinget vedtok forslaget fra KrF der Regjeringen ble bedt om i løpet av 2018 å fremme en egen sak om å utvide pleiepengeordningen med rett til 100 pst. kompensasjon av tidligere inntekt slik at pleiepenger også kan ytes etter 1300 stønadsdager til personer som har omsorg for barn under 18 år som har en sykdom eller skade og som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie og at ordningen dermed blir en tidsubegrenset ytelse for foreldre med varig syke barn.

Stortinget ba også regjeringen fremme forslag om innføring av en ordning der det ikke gis pleiepenger for de fem første dagene pr. barn i løpet av hele 18-årsperioden, såfremt foreldrene har fem omsorgsdager disponibelt idet pleiepengeperioden starter. Stortinget ba videre regjeringen utrede hvilke konsekvenser det har å innlemme foreldre som ikke har opptjent rettigheter i ordningen. R-partiene viste til at forslagene ville være altfor kostbare. KrF og resten av opposisjonen viste til at kostnadene ville være mindre og ikke minst at dette var forbedringer som var verdt å prioritere av hensyn til sårbare og svært syke barn.