Jordvern

 

10. desember 2013 fremmet Venstre et forslag om en helhetlig jordvernplan, og at pågående omdisponeringssaker skulle legges i bero inntil en slik plan var på plass. KrFs representant i næringskomiteen, Line Henriette Hjemdal, ble saksordfører for saken.

Tidlig ble det klart at det kunne være mulig å få regjeringen med på en jordvernplan, og etter behandling i komiteen gikk en samlet komité inn for Venstres forslag om en jordvernstrategi. I vedtaket ble det spesifisert at strategien skulle sendes til Stortinget.

Regjeringens jordvernstrategi

Som en oppfølging av vedtaket om at det skulle utarbeides en jordvernstrategi, kom regjeringen med en jordvernstrategi som et vedlegg til Jordbruksoppgjøret 2015. Jordvernstrategien videreførte det tidligere omdisponeringsmålet (altså målet for hva som er akseptabel nedbygging av dyrket mark). Omdisponeringsmålet blir dermed stående på 6000 dekar per år. Strategien viderefører i all hovedsak tidligere tiltak, og har kun ett helt nytt tiltak: en jordvernpris for beste jordvernkommune.

KrF mener det er behov for et mer offensivt omdisponeringsmål, og har foreslått halvering (3000 dekar) eller at det settes ned til 4000 dekar. I tillegg mener vi det er behov for mer offensive tiltak. Slike tiltak kan være strengere vern av dyrket mark i jordloven, høyere prising av matjord for å gjøre det mer attraktivt å benytte seg av andre områder til utbygging, og (som en siste utvei) jordflytting, der dyrket mark flyttes i stedet for å bli bygget på.

Jordvernstrategien behandles høsten 2015.