Økologisk landbruk

Økologisk landbruk

I 2005 satte Stortinget et mål om at 15 pst. av produksjonen og forbruket av mat skulle være økologisk innen 2015. I 2010 ble tidsperioden forlenget til 2020. Prosentandelen av jordbruksarealet som ble benyttet til økologisk produksjon i 2014 var 4,7 prosent og etterspørselen etter økologiske produkter økte med omtrent 22 prosent fra 2015 til 2016.

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å nå målene om økologisk landbruk viste at myndighetene har gjort for lite for å stimulere til økt produksjon og etterspørsel av økologiske landbruksvarer, jf. Innst. 297 S (2015–2016).

Høsten 2016 behandlet næringskomiteen et representantforslag fra MDG med 15 tiltak for å innfri Stortingets mål. I forbindelse med dette varslet statsråden at han ville komme med en strategi for dette etter behandlingen av jordbruksmeldingen, og komiteen, med unntak av V og SV, støttet dette og mente det var mer naturlig å legge eventuelle føringer for strategien i jordbruksmeldingen.

I jordbruksmeldingen foreslo regjeringen å fjerne målet om 15 prosent. KrF støttet dette, men da med tydelige føringer om at det skal settes et bedre og mer gjennomarbeidet mål i den kommende strategien. Et slikt mål må være mulig å nå og det må komme gode tiltak som skal stimulere til dette. Det ble lagt til grunn at det videreføres stimulans til økologisk produksjon over jordbruksavtalen.

V, SV, H og FrP støttet ikke denne løsningen.

 

Se mer her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65944

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66692