Pelsdyrnæringen

 

Stortingsmeldingen (Meld St. 8 (2016-2017)) gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014:15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? og høringsinnspillene til denne. Meldingen følger også opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett i arbeidet med oppfølging av pelsdyrutvalget.

I meldingen ønsket regjeringen å videreføre næringen, men stramme betydelig inn. Det var særlig forslag om å forby gruppehold (flere enn to) av mink og bruk av nakketang som skapte debatt og vært gjenstand for motstand i høringen. Regjeringen vektla dyrevelferd og ønsker at Norge skal være i front internasjonalt når det kommer til velferden til pelsdyr.

KrFs program for 2013-2017 slo fast at pelsdyrnæringen skulle videreføres og KrF støttet derfor regjeringens forslag om dette. Samtidig var det svært viktig for KrF at dyrevelferden i næringen forbedres. KrF støttet dermed at det skal være en bærekraftig utvikling av denne næringen, med skjerpede krav og økt fokus på dyrevelferd. AP, SV og V foreslo en styrt avvikling av næringen.

KrF støttet forslag til en ny modell som kan løse utfordringene med gruppehold av mink. Et forbud av gruppehold ville i praksis bety en avvikling av næringen. Flertallet på Stortinget bestående av regjeringspartiene, KrF og SP ba regjeringen utarbeide en modell som sikrer at farmer med dårlig dyrevelferd får forbud mens de med god dyrevelferd skal få muligheten til gruppehold. Parhold av mink skal være hovedregelen, men det skal åpne for at farmer med god dyrevelferd skal kunne oppjustere til gruppehold. Dette vil gi et incentiv til å ha fortsatt god dyrevelferd slik de fleste farmer i Norge har. Farmer som skal få godkjenning til gruppehold skal delta i et obligatorisk dyrevelferdsprogram som skal utarbeides.

            Når det gjelder fiksering av rev støttet ikke KrF et totalforbud. Fiksering er med på å hindre skade på tamme dyr ved inseminering og andre inngrep. Flertallet bestående av H, FrP, KrF og SP ble enige om at fiksering med nakketang på rev skal ikke foretas rutinemessig, men tillates ved inseminering, brunstkontroll, sædtapping og andre inngrep hvor dette er nødvendig for å hindre skade på dyret.

 

Her kan du finne mer om pelsdyrmeldingen: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66691