Reindriftsmeldingen

 

Meld. St. 32 om reindrift ble levert fra regjeringen våren 2017. Regjeringens målsetting med meldingen er å gi reindriftsnæringen mulighet til å utvikle seg til en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Det varavholdt syv konsultasjonsmøter mellom LMD, Sametinget og Norsk Reindriftssamers Landsforbund. Fire av disse var på politisk nivå. Det ble ikke oppnådd enighet rundt de fleste tiltakene i meldingen og høringsinstansene kommer med sterk kritikk av regjeringens forslag og arbeid med meldingen.

            Sametinget og NRL mente at forarbeidet burde vært grundigere og har lenge ønsket seg en egen NOU om reindrift. De mente derfor at kunnskapsgrunnlaget som meldingen bygger på er for dårlig og at regjeringen heller ikke har innhentet kunnskap som er utarbeidet av samene selv. De samiske organisasjonene ønsket at meldingen skulle utsettes og at det burde komme en NOU som skulle legge grunnlag for en ny melding.

            Timingen for meldingen var også kritikkverdig da den ble behandlet midt i reinflyttingen, noe som forhindret mange å delta på bla høringen.

            Det var særlig tre forslag som samene er uenige i og mener at Stortinget ikke har godt nok grunnlag til å avgjøre nå. Under følger disse og KrFs standpunkt i dem:

Individmerking av rein med elektronisk chip

Regjeringen ønsker å innføre dette da det vil gi bedre kontroll med reintall og gjøre det enklere å etablere eieforhold i forbindelse med erstatningssaker. Samene selv ønsker ikke dette og peker på at merking av rein er et grunnleggende element i den samiske tradisjonelle reindriften, og det blir pekt på at dette vil være ødeleggende for merkekunnskapen og kunnskapen om hvordan lese reinens kjønn og alder bare ved å se på reinen.

 

KrFs standpunkt: Alle andre næringer er pålagt ulike kontroller og elektronisk merking av rein vil styrke kunnskapen og forvaltningen. KrF støttet dette forslaget, men vi var tydelige på at dette må innføres i samarbeid med næringen og uten at reineierne får for store kostander.

 

Oppheve forbud mot offentliggjøring av enkeltutøveres reintall (begrenset innsyn på distriktsnivå)

Regjeringen ønsker å gi tilgang til informasjon om reintall for å skape tillit i næringen og legge til rette for en bedre forvaltning. I samisk kultur sees antall rein man eier på som privat informasjon. Sametinget kan, i følge meldingen, være med på offentliggjøring internt i reinbeitedistriktet, mens NRL er helt i mot.

 

KrFs standpunkt: Vi støttet dette, men innføringen må skje i samarbeid med samene og reineierne.

 

Avvikling/endring av Reindriftstyret.

Her la regjeringen fram tre alternativer uten å konkludere:

  1. 1.       Beholde dagens ordning og oppgaver (forvaltningsoppgaver og rådgivning)
  2. 2.       Endre oppgavene slik at styret rendyrkes som et rådgivende fagorgan
  3. 3.       Avvikle reindriftsstyre

KrF standpunkt: Vi mener at samene bør være representert i forvaltningen av reindriften og vil derfor opprettholde dagens reindriftstyre med de oppgaver styret har i dag. Utfordringen i dag er at styret ikke har ressurser og kapasitet til å følge opp rådgivningsoppgaven sin. KrF mener at regjeringen må legge til rette for at reindriftsstyret har mulighet til å følge opp alle sine oppgaver.