Skogmeldingen

 

Høsten 2016 behandlet Stortinget skogmeldingen, Meld. St. 6 (2016-2017), med KrFs Line Henriette Hjemdal som saksordfører. Meldingen fra regjeringen inneholdt lite konkret politikk og behandlingen i Stortinget ble derfor viktig. Skogressursene har alltid vært viktig for Norge, og er i dag viktigere enn noen gang for å skape nye grønne arbeidsplasser og bidra i klimakampen. Hele 43 prosent av landet vårt er dekket av skog og KrF ønsker en bærekraftig og klimariktig forvaltning av denne ressursen. 

Under KrFs ledelse slo et samlet storting for første gang fast at skognæringen er en strategisk viktig næring for Norge som må videreutvikles. Flertallet, alle utenom SV, mener også at det er potensial for ytterligere økt skogproduksjon i Norge ved å ta i bruk tiltak som planting på nye arealer, tettere planting, planteforedling og mer gjødsling på enkelte områder og særskilte boniteter. Det pekes også på at disse tiltakene ifølge strategiarbeidet SKOG22 kan bidra til råstoffgrunnlaget for ny industri og øke CO2 opptaket med tre millioner tonn per år allerede i 2050. SKOG22 viser også at omsetningen fra norsk skog- og trenæring minst kan firedobles, til 180 mrd. kroner per år.

 

Eiendomslovgivning

En samlet opposisjon understreket betydningen av å opprettholde lokalt eierskap til skogressursene, og av å opprettholde eiendomslovgivning og prioritere virkemidler som bidrar til dette. (Se punkt om konsesjonslovgivning for mer om dette)

 

Skogvern

Innst. 294 S (2015-2016) vedtok Stortinget et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 pst. av skogarealet. I skogmeldingen slo flertallet fast at frivillig skogvern gir vern med høy faglig kvalitet, og at ordningen gir effektiv bruk av bevilgningen til skogvern. Flertallet, alle utenom SV og SP, understreker at målet ble satt under forutsetning av at dette skal være frivillig vern og inkludere all skog, ikke bare økonomisk drivverdig, produktiv skog.

 

Transport og infrastruktur

Infrastrukturinvesteringer har hatt sterk prioritet og blitt betydelig styrket av samarbeidspartiene denne perioden. Moderne infrastruktur er avgjørende for næringslivets konkurransekraft. Utgifter til transport av tømmer utgjør 30–50 pst. for massevirke og 12–15 pst. for sagtømmer Dette gjelder hele kjeden fra riksvegnettet til kaier og skogsbilveger. Flertallet, alle utenom SV, slo også fast at flaskehalsprogrammet og elektrifisering av viktige jernbanestrekninger og dypvannskai i Drammen-området skal prioriteres tidlig i NTP-perioden. Samt ble viktigheten av Godspakke Innlandet understreket og flertallet mener denne pakken må gjennomføres.

Det ble også vedtatt at det skal etableres en prøveordning med kjøretøy med totalvekt opp til 74 tonn.

 

Industriutvikling og økt verdiskapning

Over de siste tiårene har vi dessverre sett norsk treindustri legge ned og i dag er vi først og fremst en treeksportør. Tømmeret vi eksporterer gir grunnlag for 4000 nye arbeidsplasser og derfor må det legges til rette med gode rammebetingelser slik at disse arbeidsplassene utløses. Vi må ta i bruk hele treet og utnytte alle delene da disse kan hver for seg og sammen gi økt verdiskapning, og vi må utvikle nye produkter og legge til rette for innovasjon, og for industriutvikling.

Følgende forslag som skal stimulere til industriutvikling fikk flertall:

-Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 legge frem et forslag til en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogsindustri (SV støttet ikke)

-Strategi for stimulering av etterspørselen etter grønne, trebaserte produkter (H og FrP støttet ikke)

- En strategi for en helhetlig og styrket satsing på forskning, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringen (H og FrP støttet ikke)

-Bruk av tre i oppføring av bygg skal vektlegges i offentlige anskaffelser (H og FrP støttet ikke)

 

Utdanning/rekruttering

Flertallet understreker at det er viktig med god kvalitet i utdanningen innen skogbruk. Alle partier utenom H og FrP mener det bør sees på ordninger for at skoler kan leie maskiner slik at elevene kan få prøve seg på faktiske maskiner. Det slås også fast at det kan være behov for en kompensasjonsordning for entreprenører som er vertsbedrifter for Yrkesfaglig fordypning for å kompensere for produksjonstap.

 

Mer om skogmeldingen finner du her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=66690