Statsbudsjett

Statsbudsjettet 2015

Regjeringen forslag

I regjeringens forslag til budsjett under landbruksdepartementet har ingen av kapitlene realvekst (dvs. over 2,9 prosent). Størstedelen av budsjettet (omtrent 84 %) er knyttet til oppfølging av jordbruksavtalen og reindriftsavtalen. Dette budsjettet var preget av samlokalisering av landbruksforskningen (Bioforsk) og en strukturendring i Mattilsynet, der en går fra tre forvaltningsnivå til to.

Det var også kutt i støtte til en rekke organisasjoner innenfor landbrukssektoren, samt kutt i støtten til fjellstyrene.

Anmodningsvedtaket fra budsjettforhandlingene i 2013, om utredning av behov for kornlagring, resulterte i en utredning fra NILF som var negativ til kornlager. Derfor er dette ikke fulgt opp i årets budsjett.

Det var kutt i regionale og lokale tiltak i landbruket, som for eks Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), som har tatt initiativ til Tingvoll Økopark. Dette kan skyldes at NORSØK ikke har rapportert om forbruk i 2013.

Det var kutt i verdiskapnings- og utviklingstiltak i skogbruket, blant annet i tilskudd for økt bruk av tre, tilskutt til skog-, klima- og energitiltak, og tiltak for industriell bruk av trevirke – totalt 18 mill. kroner. Til gjengjeld var det en økning på tilskudd til verdiskapningstiltak i skogbruket på 8,5 mill. kroner.

Budsjettforliket

Gjennom budsjettforliket med regjeringspartiene og Venstre, fikk KrF gjennomslag for en rekke saker på landbruksområdet.

  • Landbruksforskningen ble økt med 32 mill. kroner. Kuttet i støtte til organisasjoner ble rettet opp, og økt.
  • Det ble lagt inn 6,7 mill. kroner til økt bruk av tre. Og det ble vedtatt å fjerne veibruksavgiften på biodiesel.
  • Fjellstyrene fikk også videreført støtten. 

 

Statsbudsjettet 2014

Stoltenberg II-regjeringens forslag

Statsbudsjettet bar preg av små men målrettede satsinger på storfe og korn, samt skog. Landbruket tjente på et godt jordbruksoppgjør.

Regjeringen la frem en økning i bevilgningene til tiltak overfor skog- og trenæringen på 50 mill. kroner

Solberg-regjeringens forslag

Solberg regjeringen la frem et «ostehøvel»-forslag, der en rekke poster ble kuttet litt.

Budsjettforliket

I budsjettforliket fikk KrF på plass 30 mill. kroner til landbruksforskning, samt 800 000 kroner til Senter for økologisk landbruk (bioforsk).